Nowości wydawnicze ITB

12.06.2020

Okładki wydawnictw ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: "Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki" - seria: Prace Naukowe. Monografie "Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień. Instrukcja" - seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki "Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi" - seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  • Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki. M. Lechman. Seria: Prace Naukowe. Monografie.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-249-8566-1, s. 192, format B5

Przedmiotem monografii są konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe (kominy żelbetowe i murowane, wieże telekomunikacyjne, wieże antenowe, widokowe itp.). Żelbetowe i murowe konstrukcje wieżowe są z jednej strony obiektami budowlanymi, z drugiej zaś mogą pełnić funkcje urządzeń technologicznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania zakładów przemysłowych i elektrowni (np. kominy przemysłowe).
W monografii prezentowane są wyniki prac badawczych i ekspertyzowych oraz obserwacji prowadzonych w okresie ostatnich trzydziestu lat, dotyczących żelbetowych i murowych konstrukcji wieżowych w zakresie obejmującym zarówno badania poligonowe (in situ), laboratoryjne, jak i wyniki analiz obliczeniowych. W tym okresie wdrożono w Polsce do praktyki projektowania i wykonawstwa postanowienia norm europejskich, związane z zaostrzonymi wymaganiami ochrony środowiska i zapewnieniem trwałości tych konstrukcji. W pracy przedstawiono zasady ustalania wartości obciążeń i oddziaływań, jak również podstawowe ustalenia dotyczące projektowania i wymiarowania konstrukcji wieżowych według norm PN-EN. Szczegółowo opisano procedurę dotyczącą wyznaczania charakterystycznego obciążenia wiatrem w kierunku działania wiatru w odniesieniu do konstrukcji wieżowych cylindrycznych i zbieżnych, Zasadniczą część monografii poświęcono diagnostyce rozpatrywanych typów konstrukcji, zgodnie z wymaganiami przyjętymi w aktualnych normach europejskich, wraz z przykładami zastosowań w odniesieniu do istniejących obiektów. Ukazano wiele oryginalnych rozwiązań w postaci analitycznej (zależności matematycznych), z uwzględnieniem fizycznej nieliniowości materiałów. Otrzymane rozwiązania przedstawiono w postaci krzywych interakcji siła osiowa – moment zginający. Według zastosowanego w monografii podejścia, momenty w przekrojach pionowych i poziomych, wynikające z odkształceń wymuszonych spowodowanych różnicą temperatury oraz owalizacją, wyznaczane są na podstawie zależności moment – krzywizna, z uwzględnieniem rozciągania betonu między rysami (tension stiffening). Ukazano także diagnostykę poszczególnych typów konstrukcji wieżowych oraz przedstawiono system komputerowo wspomaganego monitoringu konstrukcji wieżowych wraz z programami komputerowymi powstałymi na bazie opracowanych w monografii algorytmów obliczeniowych.

  • Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień. Instrukcja. A. Borowy, A. Kolbrecki, K. Kaczorek-Chrobak. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-249-8570-8, s. 20, format B5

Instrukcja zawiera podstawowe wymagania w zakresie właściwości związanych z reakcją na ogień, jakie powinny spełniać kable elektryczne stosowane w budynkach. Lekturę ułatwia zamieszczony słownik.
W opracowaniu przyporządkowano klasy reakcji na ogień kabli elektrycznych w oparciu o wymagania stawiane budynkom oraz częściom budynków, stanowiącym odrębne strefy pożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W załączniku podano klasy reakcji kabli i przewodów według PN-EN 13501-6.

  • Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi. A. Nowacki. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 8.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020, wydanie poprawione, ISBN 978-83-249-8571-5, s. 22, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, określone kodem CPV:
• 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
• 45262300-4 Betonowanie,
• 45262321-7 Wyrównywanie podłóg.
Zakres opracowania obejmuje wymagania i sposoby przygotowania podłoży, podkładów oraz wykonywanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, a także kontrolę ich wykonania i odbiory robót. Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie obejmują maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu omawianych posadzek.

Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.
Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243, 22 57 96 264
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl