Nowości wydawnicze ITB

16.02.2020

Okładki wydawnictw ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: - "Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture." - Seria: Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - "Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. Wytyczne" - Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki - "Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne" - Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

  • Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture. O. Kopyłow. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: zeszyt 16.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020, ISBN 978-83-249-8561-6, s. 37, format B5

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture.
W zeszycie podano terminy i definicje dotyczące zestawów veture do ocieplania ścian zewnętrznych, podstawowe wymagania stawiane tym prefabrykowanym zestawom, opis podstawowego sprzętu stosowanego do wykonania kontroli robót elewacyjnych, zasady wykonywania i kryteria odbioru robót.
Opracowanie nie dotyczy rozwiązań elewacyjnych zawieszanych na ramach nośnych, bez izolacji cieplnej, nawet wówczas, gdy są nakładane na wcześniej wbudowaną warstwę izolacji cieplnej, zestawów stosowanych w bezpośrednim kontakcie z gruntem lub w miejscach, gdzie mogą występować zastoje wody.

  • Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. Wytyczne. W. Kotlicki, S. Łukasik, T. Godlewski, W. Bogusz. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020, nowelizacja, ISBN 978-83-249-8562-3, s. 45, rys. 12, tabl. 7, format B5

Dynamiczny rozwój budownictwa na terenach miejskich zwiększa zapotrzebowanie na wykorzystanie przestrzeni podziemnej. Posadowienie budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi związane jest z realizacją głębokich wykopów, często do głębokości 25 – 30 m poniżej powierzchni terenu. Roboty te są najczęściej realizowane w centrach miast, w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wymusza to konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania projektowanych prac na sąsiadujące obiekty.
Wytyczne zawierają zalecenia dotyczące ochrony istniejącej zabudowy przed niekorzystnym wpływem przemieszczeń podłoża wywołanych realizacją głębokich wykopów. Zakres wytycznych obejmuje wykopy zabezpieczone pionowymi ścianami oporowymi zagłębionymi w gruncie. Ich celem jest sformalizowanie procedury oceny oddziaływania, jako elementu procesu projektowania i zarządzania ryzykiem. Wytyczne obejmują następujące elementy: zasięg oddziaływania, przewidywane i dopuszczalne wartości przemieszczeń, minimalne wymagania związane z oceną stanu technicznego istniejących obiektów oraz ich monitoringiem, identyfikację i zarządzanie ryzykiem.

  • Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wytyczne. J. Bobrowicz, P. Lis. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020, nowelizacja, ISBN 978-83-249-8568-5, s. 24, format B5.

W pracy przedstawiono wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja zakładowej kontroli produkcji przy zachowaniu odpowiednich wymagań wynikających z norm, ocen technicznych czy przepisów prawa. Opisano również wymagania, jakie producent musi spełnić w zakresie infrastruktury i kwalifikacji personelu. Wszystkie działania producenta powinny być prowadzone w taki sposób, aby był w stanie udokumentować i potwierdzić zgodność produkowanych wyrobów. Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna zagwarantować utrzymanie wymagań wobec wyrobów oraz ich stałości produkcji. Analiza gromadzonych zapisów dokumentujących proces produkcji oraz badań i oceny zgodności powinna także pozwalać na doskonalenie i umożliwiać zidentyfikowanie przyczyn potencjalnych niezgodności oraz słabych stron procesu produkcyjnego.
Wdrożony i utrzymywany system zakładowej kontroli produkcji powinien być dostosowany do wielkości i struktury producenta oraz opisywać jego faktyczne działania, a struktura oraz zakresy uprawnień i obowiązków ustalone w taki sposób, aby pozwolić na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie dotyczącym stabilności procesów i jakości produkowanych wyrobów.

Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.
Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243, 22 57 96 264
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl