Powołanie Profesor Jadwigi Fangrat

21.07.2023

Podpisywanie dokumentu - ilustracja dekoracyjna
29 czerwca 2023 r. decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej - Pana Grzegorza Pudy - Pani dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB została powołana w skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.
Logo Sektorowe Rady ds. Kompetencji Budownictwo

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie powstała w 2017 r. z inicjatywy Związku Zawodowego „Budowlani”, Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Instytutu Techniki Budowlanej w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”.

Rada stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie z udziałem instytucji dialogu społecznego (związki zawodowe i organizacje pracodawców), samorządu zawodowego i innych interesariuszy, działających na rzecz rozwoju sektora budowlanego poprzez zwiększenie wiedzy o jego potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.