Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

05.09.2023

Warunki Oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego WO-KOT/11/01 wydanie 1
Instytut Techniki Budowlanej opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-11/01 wydanie 1 "Ramy montażowe do urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej".
Warunki Oceny WO-KOT-11/01 wydanie 1 są przeznaczone do stosowania przy wydawaniu Krajowych Ocen Technicznych dotyczących ram montażowych do urządzeń sanitarnych (np. misek ustępowych, bidetów, pisuarów, umywalek) i armatury sanitarnej w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, objętych grupą 11 według Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).