Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

14.05.2023

Instalacja wentylacyjna - ilustracja dekoracyjna
Instytut Techniki Budowlanej opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-36/02 wydanie 1 "Przepustnice wentylacyjne".

Warunki Oceny WO-KOT-36/02 wydanie 1 są przeznaczone do stosowania przy wydawaniu Krajowych Ocen Technicznych dotyczących  przepustnic wentylacyjnych, regulacyjnych i zamykających, objętych grupą 36 według Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z późn. zm.).

Okładka Warunków oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego WO-KOT/36/02 wydanie 1