CA EPBD III

Wspólne działanie wspierające przetransponowanie i wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z proponowanymi zmianami

The concerted action supporting transposition and implementation of Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council and its recast 2010/31/EU

Projekt zagraniczny:

Akronim: CA EPBD III

Program: Komisja Europejska - CIP- Competitiveness and Innovation Framework Programme (Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji, Inteligentna Energia)

Numer umowy: IEE/CA/10/002/SI2.588732

Okres realizacji: 9.03.2011 – 9.07.2015

Całkowita wartość projektu: EUR 4 670 000

Wartość dofinansowania ITB: PLN 181 071

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż.  Krzysztof Kasperkiewicz (Kierownik Projektu); od 06.2015 – Sebastian Wall; dr inż. Robert Geryło (zastępca Kierownika Projektu)

Konsorcjanci, w tym Lider: AGENCJA ENERGII, ADENE, Portugalia.

Konsorcjum CA składało się z organizacji desygnowanych przez 27 krajów członkowskich, dodatkowo Norwegii i Chorwacji: BBRI (Belgia), EEA (Bułgaria), MEPPPC (Chorwacja), MCIT (Cypr), MPO (Czechy), DEA (Dania), KENA (Estonia), MOTIVA (Finlandia), DHUP (Francja), BBSR (Niemcy), CRES (Grecja), UD (Węgry), SEIA (Irlandia), RENAEL (Włochy), ME (Łotwa), SPSC (Litwa), BRO (Malta), ANL (Holandia), NVE (Norwegia), ITB, Polska, TSUS (Słowacja), BCEI ZRMK (Słowenia), IDAE (Hiszpania), Boverket (Szwecja), AECOM (Wielka Brytania), MinEco (Luksemburg), MRDT (Rumunia).

Celem projektu było dzielenie się doświadczeniem z wdrażania Dyrektywy EPBD w państwach członkowskich i promowanie dobrych praktyk, stworzenie warunków do osiągnięcia zgodności procedur krajowych z wytycznymi EPBD oraz utworzenie grup w CEN w celu stworzenia standardów wsparcia wdrożenia przekształconej Dyrektywy EPBD.

Projekt miał na celu wymianę informacji oraz doświadczeń zebranych w trakcie transpozycji przepisów związanych z Dyrektywą pośród krajów członkowskich. Skupiał reprezentantów z krajowych administracji lub wskazanych agencji odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów. Projekt obejmował siedem głównych tematów:

  • schematy certyfikacji,
  • inspekcje systemów grzewczych i klimatyzacji,
  • szkolenia ekspertów i inspektorów,
  • wymagania efektywności energetycznej w metodologii optymalizacji kosztów,
  • budynki o zużyciu energii bliskim zeru,
  • ocena zgodności oraz kontrola wymagań efektywności energetycznej oraz systemu certyfikacji / niezależny system kontroli,
  • efektywność inicjatyw wsparcia.

Rezultatami projektu były m.in. krajowe schematy certyfikacji, inspekcji bojlerów, pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji; programy szkoleniowe dla wykwalifikowanych specjalistów w możliwie najbardziej zharmonizowanym zakresie, wraz z kontrolą jakości i zgodności certyfikacji; zharmonizowane koncepcje metodologii optymalizacji kosztów w celu zdefiniowania minimalnych wymagań; koncepcje budynków energetycznych o zapotrzebowaniu na energię bliskiemu zeru, włączając wymagane działania promocyjne.