CA I EPBD

Wspólne działanie wspierające wdrożenie dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków – Concerted Action supporting the implementation of the directive on performance of builldings

Projekt zagraniczny:

Akronim: CA I EPBD

Program: 6. Program Ramowy UE: Intelligent Energy Europe

Numer umowy: TREN/05/EIE. Type 4/01.S07.41591

Okres realizacji: 01.01.2005 r. - 30.06.2007 r.

Wartość dofinansowania ITB: EUR 93 512

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski, Zakład Fizyki Cieplnej

Konsorcjanci, w tym Lider: AGENCIA PARA A ENERGIA, ADENE, Portugalia

21 krajów członkowskich: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania; 1 kraj EFTA: Norwegia; 1 kraj kandydujący: Bułgaria (kraj członkowski od 2007); 6 zaproszonych uczestników: Litwa, Rumunia, Malta, Luksemburg, Chorwacja, Republika Czeska

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/91/WE z 16 XII 2002) powszechnie określana jako dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków lub EPBD, wymagała, aby państwa członkowskie UE wdrożyły cztery główne działania:

  • wspólne ramy obliczania zapotrzebowania na energię w budynkach,
  • procedury okresowego przeglądu wymagań dla nowych budynków oraz dla większych renowacji dużych budynków,
  • obowiązkowa certyfikacja energetyczna budynków, przeprowadzana przez uznanych ekspertów,
  • obowiązkowe inspekcje kotłów i klimatyzatorów, przeprowadzane przez akredytowanych inspektorów.

W obliczu głównych wyzwań technicznych i administracyjnych stawianych przez Dyrektywę, w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa (2003-2006) Unii Europejskiej zainicjowano wspólne działanie (CA – Concerted Action) wspierające jej transpozycję i wdrożenie.