CA IV EPBD

Wspólne działanie EPBD IV

Concerted Action EPBD IV

Projekt zagraniczny:

Akronim: CA IV EPBD

Program: Program Ramowy UE ds. badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (H2020-EU33 Societal Challenges)

Numer umowy: ID 692447

Okres realizacji: 1.10.2015 - 30.09.2018

Całkowita wartość projektu: EUR 3 000 000

Wartość dofinansowania ITB: EUR 22 664

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Robert Geryło, dr inż. Dobrosława Kaczorek, Zakład Fizyki Cieplnej, NF

Konsorcjanci, w tym Lider: DANISH ENERGY AGENCY, DEA, Dania

Partnerzy:

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK, Austria

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, Belgia

SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY, Bułgaria

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM, Cypr

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, Czechy

BUNDESAMT FUR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG, Niemcy

SIHTASUTUS KREDEX, Estonia

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCESAND SAVING FONDATION, Grecja

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIAHi, Hiszpania

MOTIVA OY, Finlandia

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, Francja

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREDENJA, Chorwacja

DEBRECENI EGYETEM, Węgry

THE SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY OF IRELAND, Irlandia

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Włochy

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS, Litwa

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR, Luksemburg

EKONOMIKAS MINISTRIJA, Łotwa

MINISTRY FOR TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE, Malta

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Holandia

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT, Norwegia

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA, Portugalia

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, Rumunia

BOVERKET, Szwecja

2TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o., Słowacja

GRADBENI INSTITUT ZRMK DOOSło, Słowenia

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD, Wielka Brytania

Celami projektu było:

  • dzielenie się wiedzą, doświadczeniem z wdrażania Dyrektywy EPBD w różnych państwach oraz promowanie dobrych praktyk związanych z wdrożeniem przekształconej Dyrektywy EPBD w państwach członkowskich,
  • stworzenie optymalnych warunków do szybszego osiągnięcia zgodności procedur krajowych z wytycznymi EPBD,
  • wsparcie oraz możliwe utworzenie grup w CEN w celu stworzenia standardów wsparcia wdrożenia przekształconej Dyrektywy EPBD.

Prace organizowano w zespołach: 3 podstawowe zespoły dotyczące: nowych budynków, istniejących budynków oraz Certyfikacji i Jakości; 3 przekrojowe zespoły dotyczące: elementów technicznych, polityki i wdrażania, przestrzegania postanowień i skutków wprowadzenia nowelizacji Dyrektywy EPBD; 2 zespoły dotyczące współpracy z innymi podmiotami.

W trakcie trwania projektu CA IV EPBD przewidziano też inne działania wspierające tematykę efektywności energetycznej jak np. współpraca z innymi projektami typu „wspólne działanie” – CA-RES i CA-EED. Problemy, w których Dyrektywa nie wymaga zharmonizowanej krajowej implementacji, ale gdzie zharmonizowane, skoordynowane wdrożenie zwiększy wpływ Dyrektywy i zmniejszy koszty wykonawcze, są zakresem działań dla każdego z zespołów podstawowych.

Rezultatem projektu było przygotowanie przez ITB krajowego raportu z wdrożenia wytycznych Dyrektywy EPBD.