CA V EPBD

Piąte wspólne działanie wspierające kraje uczestniczące i państwa członkowskie we wdrożeniu Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków

5th Concerted Action on the Energy Performance of Buildings Directive support to Member States and participating countries for the implementation of the EPBD

Projekt zagraniczny:

Akronim: CA V EPBD

Program: Horyzont 2020-IBA-Energy EPBD -2018, projekt koordynująco-wspierający (CSA)

Numer umowy: 820497

Okres realizacji: 1.05.2018 - 31.10.2022

Całkowita wartość projektu: EUR 5 000 000

Wartość dofinansowania ITB: EUR 42 521,50

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Dobrosława Kaczorek, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, NZF

Konsorcjanci, w tym Lider: ENERGISTYRELSEN – DEA, Dania

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK, Austria

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, Belgia

SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY, Bułgaria

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY, Cypr

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, Czechy

BUNDESAMT FUR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE, Niemcy

MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM, Estonia

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION, Grecja

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA, Hiszpania

MOTIVA OY, Finlandia

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, Francja

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA, GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE, Chorwacja

THE SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY OF IRELAND, Irlandia

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Włochy

MINISTERE DE L'ECONOMIE, Luksemburg

EKONOMIKAS MINISTRIJA, Łotwa

MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS, Malta

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, Holandia

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT, Norwegia

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA, Portugalia

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, Rumunia

BOVERKET, Szwecja

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o., Słowacja

GRADBENI INSTITUT ZRMK DOO, Słowenia

BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD, Wielka Brytania

EMI EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO INNOVACIOS NONPROFIT KFT, Węgry

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA, Litwa

Celem projektu CAV_EPBD była wymiana doświadczeń związanych z kwestiami politycznymi i technicznymi dotyczącymi wdrożenia Dyrektywy 2002/91/EC z 16 XII 2002 Parlamentu Europejskiego i KE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w tym rewizja doświadczeń z roku 2017 r. CAV_EPBD skoncentrowało się na niektórych kluczowych elementach dyrektywy, na przykład inteligentnych budynkach i wdrażaniu NZEB. CAV_EPBD ma ułatwić synergię, między innymi, z dyrektywami energetycznymi, w szczególności związaną z przeniesieniem przepisów z EED do EPBD, jak również zwiększyć współpracę na polu działań w zakresie EPBD, EED i OZE.

ITB pełnił w projekcie funkcję krajowego koordynatora po stronie polskiej.

W ramach projektu planowana była organizacja 6 posiedzeń plenarnych, odbywających się co około 7- 8 miesięcy. Spotkania były zorganizowane w ramach 3 równoległych sesji. Ostatecznym celem spotkań CA było umożliwienie ekspertom krajowym wymiany poglądów na różne tematy związane z wdrażaniem EPBD oraz opracowywanie rozwiązań dla wspólnych wyzwań. Efektywność spotkań wspierały inne działania, takie jak np. grupy robocze, przygotowywanie krajowych sprawozdań, centrum komunikacji on-line. Znaczna część prac CA była prowadzona podczas równoległych sesji i warsztatów sesji plenarnych CA, ale także poprzez zespoły i grupy robocze, które mogły wchodzić w interakcje między spotkaniami.

Rezultatem projektu było przygotowanie przez ITB Krajowego Raportu z wdrożenia wytycznych Dyrektywy EPBD.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach instrumentu „Premia na Horyzoncie 2” na podstawie umowy nr 441065/PnH 2/2019