CirCon4Climate

Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu

CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate

Projekt zagraniczny:

Akronim: CirCon4Climate

Program: European Climate Initiative EUKI - finansowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ze środków Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK)

Numer umowy: 81290311 z dnia 16.11.2022 roku, nr projektu 72.3024.6-003.28

Okres realizacji: 1.12.2022 – 31.03.2025

Całkowita wartość projektu: EUR 952 871,72, w tym finansowanie w ramach EUKI EUR 853 871,72

Budżet ITB: EUR 197 997,60, w tym finansowanie w ramach EUKI EUR 179 997,60 plus wkład własny ITB EUR 18 000,00

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr Mateusz Kozicki, kierownik projektu

Konsorcjanci, w tym Lider:

  • CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE, Czechy
  • INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska
  • ZAVOD ZA RADBENIŠTVO, Słowenia
  • INSTYTUT INNOWACJI I ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU, INNOWO, Polska
  • LEBNIZ-INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE RAUMENTWICKLUNG, IÖR, Niemcy

Cel projektu:

Prace będą dotyczyły wdrożenia praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym inspirowanych dobrymi praktykami w sektorze budowlanym w krajach konsorcjantów. Powstanie forum dla wielu interesariuszy z branży budowlanej do dyskusji i pracy nad najbardziej obiecującymi rozwiązaniami (uwzględniające lokalnie występujące czynniki środowiskowe, geopolityczne i społeczne). Wnioski z prac staną się podstawą do bieżących zmian w krajowych przepisach dotyczących ponownego wykorzystania materiałów w sektorze budowlanym. Jednocześnie powstanie rzetelne źródło informacji na temat recyklingu materiałów i wyrobów budowlanych oraz przetwarzania surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Promując ideę budownictwa cyrkularnego, projekt przyczyni się również do powstania budynków bardziej neutralnych dla klimatu.

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.