zdjęcie ilustracyjne ukazujące dłoń podpisującą dokument na tle nowoczesnych budynków

EOTA

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej - EOTA grupuje jednostki upoważnione przez państwa członkowskie UE do udzielania europejskich ocen technicznych na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR) 2013 r. polskie władze notyfikowały Instytut Techniki Budowlanej do udzielania europejskich ocen technicznych, co umożliwiło uzyskanie statusu członka rzeczywistego EOTA.

Podstawowym zadaniem EOTA jest koordynowanie prac związanych z opracowywaniem Europejskich Dokumentów Oceny oraz koordynowanie współpracy jednostek przy wydawaniu europejskich ocen technicznych. Przedstawiciele ITB uczestniczą w pracach wielu organów EOTA, w tym Rady Wykonawczej EOTA - Execuitive Board (ExB), Rady Technicznej EOTA - Technical Board (TB) oraz wielu grupach roboczych o charakterze zarządczym i technicznym.

W dniu 24 listopada 2022 r. dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności ITB został ponownie wybrany Przewodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA).

dr inż. Sebastian Wall President of European Organisation for Technical Assessment

Europejskie Dokumenty Oceny

Europejski dokument oceny (EAD) oznacza dokument przyjęty przez EOTA do celów wydania europejskich ocen technicznych (ETA).
EAD może być wydane w następstwie wniosku o wydanie ETA dla każdego wyrobu budowlanego nieobjętego lub nie w pełni objętego normą zharmonizowaną, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną.

Zgodnie z postanowieniami przejściowymi zawartymi w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 305/2011 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych, opublikowane przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/10/EWG, mogły być stosowane jako EAD przy wydawaniu ETA.

Aktualny wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny

Informujemy, że od 2019 r. Komisja Europejska stosuje nową procedurę publikacji odniesień do zharmonizowanych specyfikacji technicznych w Dzienniku Urzędowym UE.

Obecnie Decyzje Wykonawcze Komisji zawierają wyłącznie odniesienia do nowo publikowanych tytułów EAD, zatem pełen wykaz odniesień do tytułów EAD stanowi czytana łącznie lista odniesień do tytułów EAD zawarta w ostatnim Komunikacie KE oraz Decyzja Wykonawcza (UE) nr 450/2019 wraz z późniejszymi Decyzjami zmieniającymi.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym  Dz.U. L z 17.1.2024 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2024/237 z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących trójwarstwowej powłoki na bazie polietylenu do ochrony rur stalowych przed korozją oraz innych wyrobów budowlanych.

W dniu 18 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym  L181 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/1473 z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących membran do stosowania jako wyroby podkładowe do dachów albo ścian bądź obu tych zastosowań oraz innych wyrobów budowlanych.

W dniu 4 maja 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym L116 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/910 z dnia 3 maja 2023 r.
zmieniającą decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących bitumicznych płytek lub płyt falistych i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 24 lutego 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym L61 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/424 z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących specjalnego szkła płaskiego ciągnionego i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 12 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE  L 235 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1517 z dnia 9 września 2022 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących izolacji wykonanej z granulowanego korka ekspandowanego w postaci niezwiązanej lub wymieszanego z innymi składnikami lub z granulowanego korka naturalnego w postaci niezwiązanej i gumy oraz innych wyrobów budowlanych.

W dniu 7 marca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 75 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/381 z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących systemu wzmacnianego systemu panelu konstrukcyjnego EPS o wysokiej gęstości do jednostek budowlanych i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 11 października 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 359 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1789 z dnia 8 października 2021 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących elastycznych przewodów do tryskaczy ze złączkami i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 256 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1183 z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych.

W dniu 29 października 2020 r.  w Dzienniku Urzędowym UE L 357 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1574 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów hydroizolacyjnych, złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS), urządzeń dylatacyjnych do mostów drogowych, zestawów do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna, wyrobów zmniejszających palność i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 3 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE L211 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/962 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych.

W dniu 29 maja 2019 r. w  Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/896 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie, cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu, zestawów do mocowania pokryć oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych.

W dniu 20 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/450 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Pełny wykaz Europejskich Dokumentów Oceny przyjętych przez EOTA
Baza EOTA

Wykazy odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (listopad 2018)

16 listopada 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 417/07) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (październik 2018)

12 października 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 370/05) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (sierpień 2018)

10 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 281/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (czerwiec 2018)

29 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 228/03) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (marzec 2018)

9 marca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 90/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (luty 2018)

9 lutego 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 49/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (styczeń 2018)

19 stycznia 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C19/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (grudzień 2017)

15 grudnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 435/07) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (listopad 2017)

10 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 379/07) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (październik 2017)

13 października 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 343/06) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (czerwiec 2017)

9 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 183/03) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (kwiecień 2017)

12 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 118/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Lista odniesień

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (styczeń 2017)

13 stycznia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 10/02) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (grudzień 2016)

9 grudnia 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 459/08) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (październik 2016)

14 października 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 378/08) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

14 lipca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 255/06) sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wykaz odniesień (lipiec 2016 r.) do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011

8 lipca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 248/06) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wykaz odniesień (maj 2016 r.) do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011

13 maja 2016 r.  Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (OJEU (2016/C 172/03) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wykaz odniesień (luty 2016 r.) do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011

12 lutego 2016 r.  Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (OJEU 2016/C 054) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zatwierdzone Wytyczne EOTA

ETAG 001.

Kotwy metalowe do stosowania w betonie

ETAG 002.

Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym

ETAG 003.

Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych

ETAG 004.

Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

ETAG 005.

Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

ETAG 006.

Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie

ETAG 007.

Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna

ETAG 008.

Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

ETAG 009.

Systemy nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych, albo z betonu

ETAG 010.

Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe

ETAG 011.

Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy

ETAG 012.

Zestawy do wykonywania budynków z bali

ETAG 013.

Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji

ETAG 014.

Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych

ETAG 015.

Trówymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych

ETAG 016.

Kompozytowe płyty warstwowe:

ETAG 017.

Zestawy "Veture" - prefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

ETAG 018.

Wyroby ogniochronne

ETAG 019.

Prefabrykowane płyty warstwowo-żebrowe z materiałów drewnopochodnych

ETAG 020.

Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.

ETAG 021

Zestawy do wykonywania chłodni

  ETAG 022

Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg pomieszczeń mokrych

Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg pomieszczeń mokrych.

ETAG 023

Prefabrykowane moduły budynków

ETAG 024

Budynki o konstrukcji szkieletowej z betonu

ETAG 025

Budynki o konstrukcji szkieletowej z metalu

ETAG 026

Wyroby do uszczelnień ogniochronnych

ETAG 027

Wyroby do zabezpieczeń przed obrywami skalnymi.

ETAG 028

Wyroby uniepalniające

ETAG 029  

Kotwy iniekcyjne do konstrukcji murowych

ETAG 030

Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

ETAG 031

Zestawy wyrobów do izolacji dachów odwróconych

ETAG 032

Złącza dylatacyjne do mostów drogowych

ETAG 033

Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nanoszone w postaci płynnej

ETAG 034

Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych

ETAG 035

Cienkowarstwowy beton asfaltowy