GABI

Europejska sieć ds. zastosowań płytkiej energii geotermalnej w budynkach i infrastrukturze

COST TU1405

Projekt zagraniczny:

Akronim: GABI

Program: Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

Okres realizacji: 1.03.2015 - 31.03.2019

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: reprezentant Polski w Komitecie Zarządzającym, mgr inż. Witold Bogusz, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych, NK

Europejski program współpracy COST (European Cooperation in Science and Technology) jest najdłużej działającym europejskim programem promującym współpracę międzynarodową pomiędzy badaczami, inżynierami i naukowcami. Działalność organizacji COST polega na finansowaniu koordynacji powiązanych tematycznie badań naukowych, prowadzonych w różnych krajach. Ma to na celu głównie zwiększenie ich efektywności, przy jednoczesnym promowaniu zaangażowania młodych naukowców w prowadzone badania oraz wzmocnieniu udziału krajów gorzej rozwiniętych w zakresie infrastruktury naukowej. Sieci badawcze wspierane w ramach akcji COST obejmują swoim zakresem różnorodne dziedziny nauki, lecz najczęściej związane są z realizacją strategicznych celów Komisji Europejskiej, szczególnie obejmujących problematykę zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach gospodarki.

Akcja COST zainicjowana została na skutek działań grupy roboczej powołanej przez ELGIP, której ITB jest członkiem wraz z PIG BIP w ramach Warszawskiej Grupy Laboratoriów Geotechnicznych (WGLG). Bierze w niej udział 50 specjalistów z 22 krajów. ITB uczestniczył w pracach jednej z grup roboczych - WG4 (thermoactive geostructure design)

Akcja TU1405, poruszająca tematykę wykorzystania płytkiej energii geotermalnej, została zainicjowana na skutek działań grupy roboczej powołanej przez Europejską Platformę Instytutów Geotechnicznych (ELGIP), której członkiem jest Instytut Techniki Budowlanej (ITB) wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym (PIG-PIB) w ramach Warszawskiej Grupy Laboratoriów Geotechnicznych (WGLG).

W akcję zaangażowanych było 19. krajów europejskich, reprezentowanych przez ponad 50 specjalistów z różnych dziedzin związanych z wykorzystaniem: konstrukcji termo-aktywnych, modelowania termo-hydro-mechanicznego (THM), płytkiej geotermii, metod badań parametrów termicznych gruntów oraz wydajności energetycznej gruntowych wymienników ciepła. Wiele z zaangażowanych osób, powiązanych z geotechniką, reprezentowało również międzynarodowe organizacje (np. ELGIP) i uczestniczy w działaniach normalizacyjnych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, na poziomie komitetu CEN/TC250/SC7.

W Akcji COST TU1405 z ramienia ITB jako jeden z reprezentantów Polski w Komitecie Zarządzającym uczestniczył mgr inż. Witold Bogusz z Zakładu Geotechniki i Fundamentowania. Pozostali uczestnicy Akcji ze strony Polski reprezentowali instytucje naukowe i firmy komercyjne aktywnie zaangażowane w rozwój wykorzystania płytkiej energii geotermalnej. Byli to: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Euros Energy Sp. z o.o. oraz TITAN POLSKA Sp. z o.o.

Głównym celem akcji było wdrażanie innowacyjnych zastosowań płytkiej geotermii w budownictwie i infrastrukturze. Zwiększone zapotrzebowanie na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii doprowadziło do rozwoju zastosowań płytkiej geotermii w celu ogrzewania i chłodzeniu budynków. Integracja wymienników ciepła z elementami konstrukcyjnymi budowli, takimi jak pale fundamentowe, ściany szczelinowe i obudowy tuneli, stanowi atrakcyjne rozwiązanie z uwagi na ograniczenie kosztów inwestycji. Rozwój takich technologii jest jednym z niezbędnych kroków w dążeniu do zrównoważonego budownictwa i budowy obiektów energetycznie samowystarczalnych. W ostatnich latach, na zachodzie Europy, nastąpił dynamiczny rozwój płytkiej geotermii i technologii systemów zintegrowanych z elementami konstrukcyjnymi. Jest on jednak ograniczony przez rozproszenie badań prowadzonych w różnych ośrodkach europejskich. Działania w ramach akcji COST TU1405 mają na celu wzajemne wsparcie w prowadzeniu badań, wymianę doświadczeń oraz docelowo harmonizację zasad projektowania i realizacji systemów opartych na wykorzystaniu płytkiej energii geotermalnej.