H-HOUSE

Zdrowsze życie z eko-innowacyjnymi komponentami w budownictwie mieszkaniowym

Healthier Life with Eco-innovative Components for Housing Constructions

Projekt zagraniczny:

Akronim: H-HOUSE

Program: 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

Numer umowy: 608893

Okres realizacji: 1.09.2013 - 31.08.2017

Całkowita wartość projektu: EUR 6 550 894

Wartość dofinansowania ITB: KE PLN 1 334 224; MNiSW PLN 318 340; środki własne: PLN 79 586

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr Barbara Pietruszka, Zakład Fizyki Cieplnej, NF

Konsorcjanci, w tym Lider: CBI BETONGINSTITUTET, Szwecja

Partnerzy:

BUNDESANSTALT FUER MATERIALFORSCHUNG UND PRUEFUNG, Niemcy

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

CNC MEKANIK I BANKERYD, Szwecja

CYCLECO SAS, Francja

ROSWAG ARCHITEKTEN, GESELLSCHAFT VIN MGH, Niemcy

SVENSKA AEROGEL AB, Szwecja

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEWACYJNYCH "FASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polska

DYCKERHOFF AG, Niemcy

STRÄNGBETONG AB, Szwecja

XELLA TECHNOLOGIE UND FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH, Niemcy

MOSTOSTAL WARSZAWA SA, Polska

Strategicznym celem projektu było opracowanie eko-innowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dla nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, które przyczyniają się do poprawy jakości parametrów środowiska wewnętrznego w budynku, a jednocześnie są to rozwiązania zapewniające mniejsze zużycie energii przez budynek. Współczesne społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagadnień dotyczących dbałości o środowisko naturalne, oczekuje także odpowiedniego komfortu użytkowania budynku. Spełnienie zarówno oczekiwań, jak i wymagań nie powinno więc być tylko kompromisem, ale cele te powinny się wzajemnie uzupełniać.

Wynikiem projektu było opracowanie i stworzenie prototypu przegrody wewnętrznej i zewnętrznej, która znalazłaby zastosowanie zarówno w budynkach nowo wznoszonych, jak i poddawanych modernizacji. Opracowano dokumentację, która pozwoliła na rozpoczęcie prac nad standaryzacją nowych wyrobów. Ponadto, w wyniku Projektu powstały ogólnodostępne prezentacje, mające na celu zainteresowanie sektora budowlanego wykorzystaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Projekt przyczynił się do nawiązania współpracy między partnerami projektu w zakresie badań i innowacji, uwzględniającej nie tylko rozwiązywanie technologicznych problemów, ale także mającej na celu ich wspieranie poprzez zharmonizowaną politykę na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym oraz do wyksztalcenia użytkowników świadomych nowych modeli biznesowych.

"Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2013-2017 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego"