Innotech III

Opracowanie receptur i technologii wytwarzania nowych odmian uniepalnionych poliolefinowych materiałów porowanych oraz wpływ zastosowania uniepalniaczy na ich reakcję na ogień

Projekt krajowy:

Akronim: Innotech III

Program: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju INNOTECH III ścieżka IN-TECH

Numer umowy: K3/IN3/24/27425/NCBR/14

Okres realizacji: realizacja całego projektu 01.01.2014 - 31.12.2016; ITB:  01.04.2015 – 31.12.2015 (zadanie 6)

Całkowita wartość projektu: PLN 3 161 600

Wartość dofinansowania ITB: PLN 317 308

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: mgr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak, Zakład Badań Ogniowych, NP

Konsorcjanci, w tym Lider: INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWANIA”

TERMAFLEX IZOLACJA Sp. z .o.o

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN

Celem projektu było opracowanie receptur nowych odmian tworzyw polietylenowych oraz technologii wytwarzania z nich porowanych materiałów termoizolacyjnych o poprawionych właściwościach użytkowych, szczególnie w kwestii polepszenia ich właściwości ogniowych w zakresie reakcji na ogień.

Założono opracowanie receptur i technologii:

  • tworzywa o reakcji na ogień pozwalającej zaliczyć je do klasy reakcji na ogień dla wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów BL-s(X),d0,
  • tworzywa uniepalnionego bezhalogenowo, o jak najlepszej klasie reakcji na ogień i o parametrach związanych z wydzielaniem ciepła w warunkach pożarowych: FIGRA0,2MJ≤270 W/s oraz THR600s≤7,5 MJ.

Celem projektu było również określenie wpływu rodzaju i zawartości uniepalniaczy na właściwości toksykologiczne produktów spalania uniepalnionych poliolefinowych materiałów porowanych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka