Laborant w laboratorium betonu i kruszyw

Podczas szkolenia uczestnikom przekazana zostanie wiedza dotycząca kompetencji technicznych laboratoriów budowlanych. Jednostką szkolącą jest Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej.

Informacje praktyczne

Data i miejsce

Termin kursu: 18-21.11.2024 r.
Kurs odbywa się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1.
Czas trwania zajęć: 1. dnia od godz. 10.30 do 17.30, 2. dnia od godz. 9.30 do 18.00, 3. dnia od godz. 9.30 do 18.30, 4. dnia od godz. 9.30 do ok. 12.30.

Koszt

2.350,- zł od jednej osoby.
Koszt udziału obejmuje: proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę w czasie przerw. Organizatorzy kursu nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.

Wpłaty

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia organizacji kursu na konto ITB:
Bank PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568 NIP ITB: 5250009358
(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata).

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona po odliczeniu kosztów organizacyjnych.

Kontakt

Instytut Techniki Budowlanej
Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel.: +48 22 57 96 132
e-mail: szkolenia@itb.pl

Jak się zapisać?

Uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą lub e-mailem do 28.10.2024 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się

Wypełnij i wyślij kartę
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Sprawdź ofertę Akademii ITB
Wszystkie szkolenia

Opis kursu

Zagadnienia omawiane podczas kursu

Wymagania normowe dotyczące materiałów budowlanych według:

 • PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
 • PN-EN 197-5:2021-07 Cement – Część 5: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/C-M i cement wieloskładnikowy CEM VI
 • PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
 • PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 1: Wymagania podstawowe
 • PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie
 • PN-EN 206+A2:2022-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność + Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08

Urządzenia używane w laboratorium betonowym zgodnie z wymaganiami norm

Nadzór nad urządzeniami, niepewność pomiaru

Wykonanie badań

 • Cement – wytrzymałość na zginanie i ściskanie wg PN-EN 196-1
 • Cechy fizyczne domieszek chemicznych – gęstość wg PN-C 04504, zawartość suchej masy wg PN-EN 480-8, wpływ na konsystencję zaprawy wg PN-EN 1015-4
 • Kruszywa – kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3, uziarnienie wg PN-EN 933-1, wskaźnik piaskowy wg PN-EN 933-8, błękit metylenowy wg PN-EN 933-9
 • Mieszanka betonowa – kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form wg PN-EN 12390-1, wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych wg PN-EN 12390-2, konsystencja mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-2, PN-EN 12350-3, PN-EN 12350-4, PN-EN 12350-5, gęstość mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6, zawartość powietrza wg PN-EN 12350-7
 • Beton – wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3, gęstość betonu wg PN-EN 12390-6

Zapisy i dokumentacja z badań

Tryb realizacji kursu

Wykłady, zajęcia laboratoryjne, egzamin końcowy. Materiały: normy badawcze betonu i jego składników, materiały szkoleniowe opracowane przez jednostkę organizacyjną.

Zakres egzaminu sprawdzającego

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu z potwierdzeniem zdanego egzaminu. Zakres egzaminu: sprawdzenie i ocena posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w laboratorium betonu i kruszyw. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu sprawdzającego upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB, po spełnieniu określonych kryteriów.