LIFE Ceplafib

Wdrożenie nowego modelu gospodarki o obiegu zamkniętym polegającego na waloryzacji post-konsumenckich odpadów polimerowych i włókien z odzysku

Implementation of a new Circular Economy through the valorisation of postconsumer PLAstic waste and reclaimed pulp FIBer

Projekt zagraniczny:

Akronim: LIFE Ceplafib

Program: LIFE (2014-2020)

Numer umowy: LIFE17 ENV/SI/000119

Okres realizacji: 2.07.2018 – 31.12.2021

Całkowita wartość projektu: EUR 1 826 029,94 (w tym 60% finansowania z KE)

Wartość projektu po stronie ITB: EUR 194 968,17 (w tym 60% finansowania z KE)

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr Barbara Pietruszka 2018 - 2019; dr inż. Justyna Tomaszewska 2020 – 2021, Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska, NZF

Konsorcjanci: koordynator – RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA, TECOS, Słowenia

Partnerzy:

ADRIA MOBIL, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORTIVE D.O.O., ADRIA, Słowenia

FUNDACION AITIIP, AITIIP, Hiszpania

ECOPULP FINLAND OY, ECOPULP, Finlandia

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

OMAPLAST RECIKLAZA PLASTIKE D.O.O., OMAPLAST, Słowenia

Celem ogólnym projektu LIFE CEPLAFIB było wdrożenie technologii waloryzacji odpadów polimerowych do produkcji materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami celulozy, wykazujących właściwości konkurencyjne w stosunku do materiałów konwencjonalnych obecnych na rynku. Metodyka realizacji projektu została opracowana z uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych gospodarki o obiegu zamkniętym.

Działania zaplanowane w ramach projektu miały charakter pilotażowy. Ich wynikiem było wypracowanie nowego podejścia technologiczno-ekonomicznego, służącego m.in. poprawie jakości wyrobów wykonanych z recyklatu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Opracowane materiały zweryfikowano pod kątem możliwości wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym i opakowaniowym oraz w budownictwie.

Działania zaplanowane przez ITB w ramach projektu LIFE CEPLAFIB miały na celu zbadanie możliwości wykorzystania kompozytów na bazie polietylenu i polipropylenu w budownictwie. Materiały te analizowano w kontekście możliwości ich zastosowania do budowy ekranów akustycznych i paneli elewacyjnych, uwzględniając przy tym wymagania techniczne, bezpieczeństwo i komfort użytkowania stawiane analogicznym wyrobom wytworzonym z materiałów konwencjonalnych. Uzyskane wyniki badań posłużyły do opracowania zbioru wytycznych i rekomendacji dotyczących stosowania materiałów wytworzonych z surowców wtórnych w budownictwie. Z uwagi na misję Instytutu Techniki Budowlanej w strukturze krajowej, którą jest m.in. wspieranie działań przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju, innowacyjności i ekologii, ITB skupiło się także na rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym, budując świadomość środowiskową zarówno wśród przedstawicieli sektora budowlanego, jak i ogółu społeczeństwa.

W projekcie CEPLAFIB zaproponowano wdrożenie modelu gospodarki cyrkularnej jako przekrojowego rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych i papieru. Zrównoważony rozwój, którego przykładem jest zastosowanie nowych kompozytów i produktów CEPLAFIB, opracowanych z pokonsumpcyjnych odpadów z tworzyw sztucznych i papieru gazetowego, to zamykanie pętli materiałowych poprzez zapewnienie, że surowce pozostają w produkcji tak długo, jak to możliwe. Jednocześnie, dzięki przekształceniu odpadów w nowe, wysokiej jakości materiały pierwotne w ramach nowego łańcucha wartości, zwiększają się szanse rynkowe producentów OEM i dostawców części zamiennych na osiągnięcie ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2019-2021 (umowa nr 5024/LIFE/2019/2”) oraz dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach instrumentu „Premia na Horyzoncie 2” (umowa nr 441621/PnH2/2019)