Modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów

Modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów w celu zwiększenia dostępności usług dla przedsiębiorców

Projekt krajowy:

Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), na lata 2004-2006; Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu; Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką; Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażaniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe

Planowany czas realizacji projektu: 07.03.2005 - 28.02.2007

Numer umowy: WKP_1/1.4.2/12004/38/38/82/2005/U

Całkowita wartość projektu: 5 524 177,78 zł

Dofinansowanie ITB:  KE 3 435 149,99 zł (75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz 25% z krajowych środków publicznych.

Celem projektu było wyposażanie zespołu 10 laboratoriów w Instytucie Techniki Budowlanej w aparaturę badawczą. Nowe maszyny pozwoliły na poszerzenie oferty i jakości świadczonych przez Instytut usług, związanych z badaniami przeprowadzanymi dla przedsiębiorstw. Nowe urządzenia pozwoliły także wysoko wyspecjalizowanej kadrze Instytutu, do której zaliczało się wówczas się m.in. grono 60 osób z tytułem profesora, doktora habilitowanego i doktora, na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących rozwój nauki w dziedzinie budownictwa, w szczególności w zakresie badań doświadczalnych, prac analitycznych dotyczących modeli zjawisk oddziaływania na budowle, ich elementy, wyroby budowlane oraz ich zachowań w następstwie tych zjawisk. W ten sposób doskonalono metody obliczeń i procedur badawczych.

W ramach projektu zostały zakupione lub zmodernizowane następujące urządzenia:

  • Zakład Akustyki – NA, Warszawa, Ksawerów 21 bud. F: wzbudnik drgań wraz ze wzmacniaczem mocy,
  • Zakład Betonu – NB, Warszawa, ul. Filtrowa 1:  modernizacja skaningowego mikroskopu elektronowego; porozymetr; modernizacja aparatury do rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej TUR M-62 firmy: VEB Freiberger Pragisionsmechanik FREIBERGE 2,
  • Zakład Fizyki Cieplnej – NF, Warszawa, ul.Ksawerów 21 bud. F: komora klimatyczna do badania stabilności materiałów do izolacji cieplnej budynków wraz z rejestratorem temperatury i wilgotności powietrza; aparat do badania odporności na zamrażanie i rozmrażanie wyrobów do izolacji cieplnej,
  • Zakład Geotechniki i Fundamentowania – NG, Warszawa, Ksawerów 21, bud. J: aparat Casagrande'a; aparatura do analizy areometrycznej; aparat bezpośredniego ścinania wraz z oprogramowaniem,
  • Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń – NL, Warszawa, ul. Ksawerów 21, bud Z: panel sterowniczy do komory badań okien i drzwi oraz ścian osłonowych typ VH 360 400 prod. Holten; aparat Vicata do badania temperatury mięknięcia tworzyw sztucznych wraz z urządzeniem do archiwizacji danych pomiarowych; komora klimatyczna o zakresie pracy -40°C do + 180°C i wilgotności od 10% do 98%,
  • Zakład Trwałości i Ochrony Budowli – NO, Warszawa, ul. Filtrowa 1: komora do badania odporności na przebicie w temperaturze -10oC,
  • Zakład Badań Ogniowych – NP., Warszawa, Ksawerów 21: wózki do stanowiska do badania wyrobów budowlanych poddanych oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu wg PN-EN 13823,
  • Zakład Ochrony Środowiska – NS, Warszawa, ul. Filtrowa 1: komora do badań emisji formaldehydowych metodą analizy gazowej,
  • Zakład Badań Konstrukcji Budowlanych – OSK, Katowice, ul. W. Korfantego 191: uchwyty mocujące do maszyny wytrzymałościowej INSTRON; maszyna wytrzymałościowa do 3000 kN.