NextVIS

Metodologia Przewidywania Widzialności – nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych

Visibility Prediction Framework – a next-generation model for visibility in smoke in built environment

Projekt krajowy:

Akronim: NextVIS

Program: konkurs OPUS 20 Leading Agency Procedure, Narodowe Centrum Nauki

Numer umowy: UMO-2020/39/I/ST8/0315

Okres realizacji: 18.01.2022 – 17.01.2026

Wartość projektu: strona niemiecka: PLN 1 327 715

Wartość dofinansowania ITB: PLN 1 059 814

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu, Zakład Badań Ogniowych, NZP

Konsorcjanci, w tym Lider: projekt realizowany na zasadach współpracy Lead Agency Procedure wraz z prof. dr. Lukasem Arnoldem - University of Wuppertal (Niemcy).

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Przygotowanie eksperymentów nowej generacji nad widzialnością w dymie
  2. Rozwój metody VPF (Visibility Prediction Framework)
  3. Badania nad widzialnością w dymie w pomieszczeniach
  4. Walidacja i weryfikacja modelu
  5. Wykorzystanie VPF do obliczeń widzialności w obiektach budowlanych

Głównym celem projektu jest opracowanie nowego modelu widzialności w dymie. Model zostanie udostępniony w postaci platformy Visibility Prediction Framework, która pozwoli przetwarzać wyniki modelowania komputerowego w kontekście widzialności, a co za tym idzie znajdzie zastosowanie w określaniu bezpieczeństwa pożarowego budynków.

W ramach prowadzonych badań w miejsce istniejącej prostej relacji łączącej stężenie dymu z widzialnością zastosowany zostanie fizykalny model interakcji światła z cząsteczkami dymu. Pozwoli to na precyzyjne określenie, jak będzie wyglądał badany obiekt (znak ewakuacyjny, wyjście, przeszkoda) w oczach osoby ewakuującej się. Dzięki takiej symulacji, w wielu miejscach w budynku zostaną uzyskane „mapy widzialności”, na której zostaną wyznaczone obszary, gdzie widzialność jest dobra lub zła. Możliwe będzie znalezienie rozwiązań dopasowanych do każdego budynku, np. zastosowanie większych znaków ewakuacyjnych czy zmiana strategii oświetlenia awaryjnego. Powstanie nowoczesne narzędzie, które umożliwi projektowanie bezpiecznych pożarowo budynków oraz przyczyni się do rozwoju nauki pożarniczej.