Normy zharmonizowane

Zgodnie z Art. 1 pkt. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej „norma zharmonizowana" oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku do celów zastosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii.

Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, które są zgodne z odpowiednimi mandatami.

Dla każdej normy zharmonizowanej w wykazie wskazuje się:

 1. Odniesienia do zastępowanych zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ile istnieją;
 2. Datę początkową okresu koegzystencji;
 3. Datę końcową okresu koegzystencji.

Komisja publikuje aktualizacje tego wykazu.

Od daty początkowej okresu koegzystencji możliwe jest stosowanie normy zharmonizowanej do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu budowlanego objętego tą normą.

Od daty końcowej okresu koegzystencji norma zharmonizowana jest wyłącznym środkiem służącym sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu budowlanego objętego tą normą.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej

POBIERZ

Zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 normy zharmonizowane to jeden z rodzajów zharmonizowanych specyfikacji technicznych (obok europejskich dokumentów oceny), służących do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Normy zharmonizowane mają określać metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk, które mają być określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych w odniesieniu do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

CEN - w odpowiedzi na udzielone zlecenie (mandat) - przygotowuje szczegółowy program prac, który zawiera listę norm wymaganych dla zrealizowania zlecenia. W programie prac CEN znajdują się normy zharmonizowane wyrobów objętych mandatem oraz wszystkie niezbędne normy pomocnicze, np. dotyczące metod badań, klasyfikacji.

Normy zharmonizowane nie stanowią więc szczególnej kategorii wśród norm europejskich. Termin "norma zharmonizowana" mówi o prawnej kwalifikacji specyfikacji technicznych, które są podstawą oceny zgodności prowadzącej do znakowania CE.

Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN - publikuje informacje o stanie prac nad przygotowaniem norm wyrobów, na które uzyskał zlecenia (mandaty) Komisji Europejskiej.

WNIOSKI NORMALIZACYJNE DO CEN NA POTRZEBY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

Lista Norm Zharmonizowanych

Komisja Europejska publikuje informacje o nadaniu Normom Europejskim statusu norm zharmonizowanych z dyrektywą w formie komunikatów, które ukazują się w Dzienniku Urzędowym UE.

Decyzje Komisji (UE) w sprawie odniesień do norm zharmonizowanych

9 listopada 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/2461 z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/451 w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

2 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE L311 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2022/2357 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/451 w odniesieniu do normy zharmonizowanej dotyczącej punktowych elementów odblaskowych.

20 marca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
UWAGA: Zapis "xx.yy" jako początek okresu przejściowego w Decyzji Wykonawczej Komisji stanowi błąd edycyjny i powinien być odczytywany jako data publikacji niniejszej Decyzji, tzn. 20.03.2019.

9 marca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 092/06) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii). Przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm. - Więcej

SKONSOLIDOWANA LISTA NORM ZHARMONIZOWANYCH

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Regulation (EU) No 305/20111 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
pobierz

Archiwalne Listy Norm Zharmonizowanych

Więcej informacji na temat norm zharmonizowanych i innych norm europejskich
Strona Komisji Europejskiej
Decyzja Komisji (UE) w sprawie utrzymania odniesień do norm zharmonizowanych lub utrzymania odniesień z ograniczeniem

Decyzja Komisji (UE) 2017/1995 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie utrzymania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 13341:2005 + A1:2011 dotyczącej naziemnych termoplastycznych zbiorników stacjonarnych do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.288.01.0036.01.POL&toc=OJ:L:2017:288:TOC

Decyzja Komisji (UE) 2017/1996 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie utrzymania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 12285-2:2005 dotyczącej zbiorników stalowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.288.01.0039.01.POL&toc=OJ:L:2017:288:TOC

Decyzja Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14342:2013 „Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.021.01.0113.01.POL&toc=OJ:L:2017:021:TOC

Decyzja Komisji (UE) 2017/14 w  sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.022.01.0062.01.POL&toc=OJ:L:2017:022:TOC)

Decyzja Komisji (UE) 2016/1610 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie opublikowania z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 13383-1:2002 „Kamień do robót hydrotechnicznych: Część 1: Wymagania” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1610

RAPORT O STANIE PRAC CEN I CENELEC W 2024 R.

Raport o stanie prac CEN i CENELEC w 2024 r. nad normami w obszarze budownictwa

W Raporcie tym uwzględnione zostały wyniki działań następujących komitetów technicznych CEN:

 • CEN TC 88 Thermal insulating materials and products
 • CEN/TC 229 Precast concrete products
 • CEN/TC 250 Structural Eurocodes
 • CEN 295 Residential solid fuel burning appliances
 • CEN/TC 350 Sustainability of construction works
 • CEN/TC 351 Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
 • CEN TC 371 Energy performance of building
 • CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM)
 • CEN/CLC/JTC 11 Accessibility in the built environment

UWAGA: ustanowienie normy przez CEN w obszarze mandatowym nie oznacza, ze staje się ona normą zharmonizowaną z datą ogłoszenia jako EN. Decyzję o harmonizacji podejmuje Komisja po konsultacjach z państwami członkowskimi i po weryfikacji spełnienia warunków mandatu.