Preludium 3

Wpływ popiołów lotnych z procesu odazotowania spalin na przebieg hydratacji i kształtowanie właściwości fizykochemicznych zaczynów i zapraw cementowych

Projekt krajowy:

Akronim: Preludium 3

Program: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium 3

Numer umowy: UMO-2012/05/N/ST8/02810

Okres realizacji: 12.02.2013 - 11.04.2016

Całkowita wartość projektu: PLN 99 700

Wartość dofinansowania ITB: PLN 99 700

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: mgr inż. Agnieszka Michalik, Zakład Betonu, NB

Projekt samodzielny INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Celem projektu badawczego było określenie wpływu dodatku popiołów lotnych z procesu odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej za pomocą karbamidu na przebieg hydratacji i kształtowanie właściwości fizykochemicznych zaczynów i zapraw cementowych.

Najbardziej skutecznymi metodami redukcji NOx są metody polegające na wtryskiwaniu związków amonowych do gazów spalinowych. Badano popioły powstające z odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej za pomocą karbamidu (mocznika). Stosowanie tego typu metod odazotowania może prowadzić do obecności amoniaku lub związków amonowych w popiołach lotnych oraz do zmian ich składu chemicznego i cech fizycznych. Te zmiany mogą wpłynąć na proces hydratacji zaczynów cementowych, reaktywność pucolanową popiołów i właściwości fizykochemiczne zaczynów i zapraw cementowych.

Realizacja projektu dostarczyła nowej wiedzy dotyczącej zmian, jakie zachodzą w popiołach lotnych po wprowadzeniu do procesów spalania węgla dodatkowych instalacji redukcji związków NOx za pomocą karbamidu. Kompleksowe ujęcie proponowanych prac przyczyniło się do rozwoju nauki poprzez poszerzenie informacji dotyczących wpływu procesów odazotowania spalin na jakość produktów ubocznych spalania węgla. Prace w projekcie umożliwiły porównawczą analizę procesów hydratacji cementów w obecności nowych materiałów odpadowych.