Procedura recenzyjna monografii

Procedura recenzowania monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową

Procedura oparta jest o zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011), wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) oraz zarządzenie nr 45 Kierownika ITB z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie Upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Komitet Redakcyjny Prace Naukowe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom procedur recenzyjnych i samych recenzji.

Procedura recenzowania obejmuje następujące etapy:

1. Oceny formalnej nadesłanej monografii dokonuje Komitet Redakcyjny Prace Naukowe. Komitet wstępnie ocenia, czy utwór spełnia ogólne założenia dotyczące monografii naukowych, zawarte w rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (§ 10 ust. 1 i 2).

2. Przekazanie tekstu monografii do niezależnych i kompetentnych Recenzentów. Recenzentów utworu przewidzianego do publikacji w Wydawnictwach ITB wskazują członkowie Komitetu Redakcyjnego, biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie w tematyce, której dotyczy utwór. Recenzentem monografii naukowej powinna być co najmniej jedna osoba niebędąca pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej.

3. Recenzent podczas oceny wykorzystuje formularz recenzji udostępniany przez Komitet Redakcyjny. Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy oraz, że nie wykorzysta nabytej poprzez recenzję wiedzy przed publikacją utworu. Wybrani Recenzenci powinni gwarantować niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami – w tym celu podpisują odpowiednią deklarację.

4. Recenzenci otrzymują spis treści i streszczenie monografii. Po wyrażeniu przez nichzgody na przyjęcie utworu do recenzji, zostaje im przesłany pełny tekst pracy wraz z formularzem recenzji i umową.

5. Na sporządzenie opinii Recenzenci mają co najmniej 4 tygodnie. Recenzent jest zobowiązany do wykonania recenzji w ustalonym terminie. Jeżeli z nieznanych wcześniej powodów nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym ITB. Recenzent ma obowiązek oceniać przede wszystkim oryginalność i twórcze przedstawienie zagadnienia w monografii, spójność tematyczną, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, aktualność metod badawczych, poprawność aparatu naukowego.

6. Recenzja powinna kończyć się wnioskiem jednoznacznie dopuszczającym monografię do publikacji lub określającym warunki konieczne do spełnienia przed przyjęciem jej do druku, lub też odrzucającym całość utworu. Recenzentowi przysługuje po uzasadnieniu prawo do odstąpienia od wykonania pracy w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania utworu oraz prawo do powtórnej weryfikacji pracy, która przed oddaniem do druku wymagała poprawek merytorycznych.

7. Po otrzymaniu recenzji i ocenie uwag Recenzentów przez Komitet Redakcyjny, uwagi i sugestie Recenzenta przekazywane są Autorowi. Autor zobowiązany jest do odesłania do Komitetu poprawionej – zgodnie z uwagami Recenzenta – wersji monografii.

8. Warunkiem zakwalifikowania monografii do druku są dwie pozytywne recenzje. Jeśli jedna z recenzji jest negatywna, Komitet Redakcyjny powołuje trzeciego Recenzenta.

9. Komitet nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym opinii zdawkowych, zawierających nieumotywowane opinie oraz bez logicznego powiązania miedzy treścią a konkluzją.

10. Jeśli Recenzent nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Komitet Redakcyjny zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie oddaje do weryfikacji językowej i edytorskiej.