Projekt Łódzki

Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Projekt krajowy:

Akronim: tzw. Projekt Łódzki

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 1 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych” (POIG)

Numer umowy: POIG.01.01.02-10-106/09

Okres realizacji: 1.01.2010 – 31.03.2014

Całkowita wartość projektu: 33 749 765,84 PLN; wydatki kwalifikowane: 33 025 437,57 PLN

Wartość dofinansowania ITB: PLN 1 296 660

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Elżbieta Nowicka, Zakład Akustyki, NA

Konsorcjanci, w tym Lider: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ w Warszawie

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Celem ogólnym projektu był rozwój polskiej gospodarki poprzez wsparcie działalności naukowej na potrzeby przedsiębiorców i zapewnienie tym samym najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla gospodarki.

Z ramienia ITB w realizacji projektu brały udział trzy zakłady badawcze (Zakład Badań Ogniowych, Zakład Akustyki oraz Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych), które realizowały cztery tematy badawcze:

  • ocena ekstremalnych wartości obciążenia śniegiem i wiatrem w diagnostyce konstrukcji,
  • wspomaganie projektowania z uwagi na warunki pożarowe, oprogramowanie procedur zawartych w Eurokodach EN 1991-1-2, EN 1992-1-2 i EN 1995-1-2,
  • zasady stosowania inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do projektowania systemów wentylacji pożarowej tuneli drogowych,
  • metody badań i oceny komfortu akustycznego budynków mieszkalnych.