Rozwój infrastruktury informatycznej

Rozwój infrastruktury informatycznej – zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla nauki, gospodarki

Projekt krajowy:

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B+R  Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Nr umowy: POIG.02.03.00-00-016/08-11

Okres realizacji: 14.04.2008 – 30.09. 2013

Wartość dofinansowania ITB: PLN 9 932 784,89

Wartość końcowego dofinansowania z KE: PLN 7 174 595

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: PLN 1 266 105

Wkład własny: PLN 198 212

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB:  mgr inż. Piotr Ozga, Dział Informatyzacji

Lider: ITB

Projekt dotyczył modernizacji infrastruktury informatycznej ITB, polegającej na stworzeniu:

  • systemu pracy grupowej dla potrzeb naukowo-badawczych, umożliwiającego pracę grupową o charakterze projektowym, wzajemną komunikację dla pracowników ITB, gromadzenie i zarządzanie treścią związaną z pracą grupową, a także automatyzację procesów pracy (BPM);
  • zintegrowanego systemu obsługi badań, pozwalającego na realizację ich pełnego cyklu od gromadzenia danych pomiarowych, przez ich przetwarzanie, obliczanie, analizowanie aż do ich archiwizowania;
  • systemu bazy wiedzy i archiwum, umożliwiającego przechowywanie publikacji i wyników badań ITB w formie ustrukturalizowanej;
  • systemu portalowego, obejmującego obszary funkcjonalne dotyczące udostępniania informacji innym podmiotom, systemu „jednego okienka" kontaktu podmiotów zewnętrznych z ITB, wortali specjalizowanych Eurokodów, dokumentów Unii Europejskiej związanych z rynkiem budowlanym, forów dyskusyjnych, porad ekspertów oraz monitorowania statusu i realizacji zleceń na przeprowadzanie badań;
  • systemu elektronicznego dostępu do wydawnictw, publikacji i innych produktów ITB, umożliwiającego cyfryzację zasobów naukowo-badawczych ITB i zapewniającego możliwość korzystania z nich za pomocą łączy elektronicznych;
  • systemu zarządzania i koordynacji działań naukowo-badawczych, umożliwiającego: wsparcie obszarów zarządzania realizacją prac naukowo-badawczych, usprawnienie obsługi prac badawczych, zarządzanie potrzebnymi do wykonania powyższych prac zasobami, w tym infrastrukturą badawczą.

W ramach projektu zaplanowano także: pozyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności w zakresie systemu zarządzania jakością: ISO 9001, przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania infrastrukturą IT, a także jej rozwoju i obsługi.