SAVE II Energy efficiency projects

Oszacowanie potencjału techniczno-ekonomicznego przedsięwzięć termomodernizacji układu – system grzewczy/budynek w sektorze mieszkaniowym w Polsce

Estimation of the technical and economic potential of thermal modernization projects - heating system/building in the residential sector in Poland

Projekt zagraniczny:

Akronim: SAVE II Energy efficiency projects, DG XVII

Program: 5. Program Ramowy UE

Numer umowy: 4.1031/P/99-333

Okres realizacji: styczeń 2000 – marzec 2001

Wartość dofinansowania ITB: EUR 50 000

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: prof. Krzysztof Żmijewski - założyciel Stowarzyszenia na rzecz efektywności, pomysłodawca i wieloletni przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia oraz firmy Procesy Inwestycyjne.  W latach 1997-2000 był reprezentantem Polski w Komitecie SAVE II w Brukseli.

Konsorcjanci: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej OBRGE w Warszawie (koordynator)

Celem projektu była promocja uchwały o efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej, przyjęta przez Radę dnia 16 grudnia 1996 r.