Elewacja budynku - ilustracja dekoracyjna

Udział ekspertów ITB w aktualnych pracach

CEN

W ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) problematyką Eurokodów zajmuje się Komitet Techniczny CEN/TC 250. Zadaniem Komitetu jest normalizacja zasad projektowania konstrukcyjnego i geotechnicznego obiektów budowlanych, z uwzględnieniem relacji między tymi zasadami a założeniami, jakie należy przyjąć dla materiałów, ich wykonania i kontroli.

W skład CEN/TC 250 wchodzi 11 Podkomitetów SC (odpowiedzialnych za poszczególne Eurokody oraz odrębny SC dotyczący szkła konstrukcyjnego), 5 Grup Roboczych WG oraz 2 Grupy zadaniowe TG (dotyczące mostów i zagadnień związanych z pożarem). Grupy Robocze powoływane są również, zależnie od potrzeb, w ramach poszczególnych Podkomitetów.

Eksperci ITB biorą udział w pracach następujących Podkomitetów, Grup Roboczych i Grup zadaniowych CEN/TC 250:

– SC1/WG1 - Climatic action

– SC1/WG 2 - Atmosferic iceing of structures

– SC1/WG 4 - Actions construction on expose to fire

– SC7/WG1/TG2 - General rules

– SC 11 - Structural Glass

Aktualny stan prac nad Eurokodem nr 7, który jest przedmiotem prac CEN/TC 250 SC 7.

PKN

Krajowe prace normalizacyjne nad pakietem Eurokodów związane z opiniowaniem, tłumaczeniem oraz opracowaniem załączników krajowych do nich, prowadzone są w wymienionych poniżej Komitetach Technicznych PKN; w nawiasach eksperci ITB działający w ramach KT.
 • KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych (mgr inż. Krzysztof Sztuka, dr inż. Paweł Sulik) - Komitet zajmuje się podstawami projektowania konstrukcji budowlanych, oddziaływaniami na konstrukcje, koordynacją całości zagadnień projektowania konstrukcji budowlanych.
 • KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych (dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB) - Komitet zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji metalowych oraz konstrukcji zespolonych budowlanych i obiektów inżynierskich z wyłączeniem mostów.
 • KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów (mgr inż. Piotr Głąbski, dr inż. Bartłomiej Papis, dr inż. Piotr Turkowski) - Komitet zajmuje się problematyką bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych obejmującą:
  - metody badań i oceny zachowania wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych w warunkach pożarowych;
  - zasady klasyfikacji ogniowych wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych;
  - ocenę zagrożenia pożarowego i ryzyka pożaru w odniesieniu do ochrony życia i mienia;
  - wpływ projektu, wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych na bezpieczeństwo pożarowe;
  - metody obniżania zagrożenia pożarowego i ryzyka pożaru przy wykorzystaniu ustalonych właściwości ogniowych wyrobów budowlanych, komponentów i elementów budowlanych.
 • KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu (dr inż. Jarosław Szulc) - Komitet zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji z betonu (w tym z betonu niezbrojonego, niskozbrojonego, żelbetu i betonu sprężonego), a także antykorozyjnymi zabezpieczeniami konstrukcji betonowych i żelbetowych.
 • KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych (dr inż. Łukasz Gołębiowski) - Komitet zajmuje się zasadami projektowania budowlanych konstrukcji z drewna i z materiałów drewnopochodnych, a także uwzględnieniem zależności między tymi zasadami a wymaganiami przyjmowanymi dla materiałów, wykonawstwa i nadzoru.
 • KT 251 ds. Obiektów Mostowych (-) - Komitet zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją drogowych i kolejowych obiektów mostowych.
 • KT 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych (mgr inż. Jacek Głodkiewicz, dr inż. Jarosław Szulc) - Komitet zajmuje się zasadami obliczania i projektowania konstrukcji murowych wykonywanych z elementów drobnowymiarowych.
 • KT 254 ds. Geotechniki (dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB, dr Stanisław Łukasik, dr Marcin Witowski)) - Komitet zajmuje się badaniami i dokumentowaniem podłoża budowlanego, projektowaniem geotechnicznym, wykonawstwem i kontrolą jakości robót ziemnych i fundamentowych, geotechniczną inżynierią środowiska.
 • KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła (Przewodniczący KT dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB, mgr inż. Aleksandra Mazurek) (współpraca z CEN/TC 250/SC 11 Structural Glass). Komitet zajmuje się zasadami obliczania i projektowania konstrukcji i elementów budowlanych z wykorzystaniem szkła.
 • KT 329 ds. Konstrukcji i Materiałów z Kompozytów Polimerowych (-) (współpraca z CEN/TC 250/WG 4 Fibre reinforced polymer structures oraz CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG 1 Task Group 1 Strengthening and reinforcing with fibre reinforced polymers). Komitet zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i badaniem konstrukcji i materiałów budowlanych z kompozytów polimerowych.