WSP

Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym

Stabilization of weak soil by application of layer of foamed concrete used in contact with subsoil

Projekt krajowy:

Akronim: WSP

Program: LIDER IV - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer umowy: LIDER/022/537/L-4/12/NCBR/2013

Okres realizacji: 1.04.2014 - 31.12.2017

Całkowita wartość projektu: PLN 1 199 990

Wartość dofinansowania ITB: PLN 1 199 990

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Marta Kadela, Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych na Terenach Górniczych, OSK

Projekt samodzielny INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Celem głównym projektu była poprawa niestabilnych warunków gruntowych poprzez zastosowanie pianobetonu jako warstwy pośredniczącej w przekazywaniu obciążeń z konstrukcji o charakterze warstwowym na grunty charakteryzowane ogólnie jako słabonośne, w tym zawierających przewarstwienia organiczne, grunty antropogeniczne czy grunty podlegające oddziaływaniom górniczym.

Wykonano następujące zadania: badania laboratoryjne pianobetonu pod względem materiałowo-wytrzymałościowym; ocenę zachowania układu konstrukcja z warstwą pianobetonu – podłoże gruntowe w badaniach in situ; zaawansowane badania numeryczne.