WYROBÓW I ZKP

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze:

  • regulowanym prawnie, w którym ocenia się zgodność wyrobu i zakładowej kontroli produkcji:

    • z wymaganiami norm zharmonizowanych lub europejskich ocen technicznych upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania  wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

    • z wymaganiami polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B

  • dobrowolnym, w którym ocenia się zgodność wyrobu, zakładowej kontroli produkcji lub usługi:

    • z wymaganiami norm i ocen technicznych

    • z Kryteriami odporności na włamanie ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem odporności na włamanie WQ-ITB.

                                                                                        znak certyfikacji: logo ITB, zakładowa kontrola produkcji        znak certykacji: logo ITB, wyrób budowlany

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze europejskim jako akredytowana AC 020 i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby – nr 1488. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.


Zakres notyfikacji


Zakres akredytacji AC 020


Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 020

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze krajowym jako akredytowana jednostka AC 020. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania (Dz. U. 2016, poz. 1966), normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.


Zakres akredytacji AC 020


Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby nr AC 020

 

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i usług w obszarze dobrowolnym, poza zakresem akredytacji. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.


Zakres akredytacji AC 020