Wytyczne przygotowania prac dla autorów wydawnictw ITB

Prace przeznaczone do publikacji w wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej powinny spełniać określone wymagania podane w niniejszych wytycznych. Dotyczą one publikacji wydawanych jako „Prace Naukowe” oraz serii: „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, „Projektowanie według Eurokodów”.