Zasady etyki publikacyjnej

Mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

W wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej, w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym, stosuje standardy wydawnicze przyjęte w nauce oraz określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej).

Zasady obowiązujące Wydawcę

 • Wydawca czuwa nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki publikacyjnej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 • Wydawca wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie utworów wieloautorskich.
 • Wydawca informuje, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a o wszelkich wykrytych przypadkach będzie powiadamiał placówki zatrudniające autorów oraz zainteresowane instytucje.
 • Wydawca przeciwdziała dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów. W żaden sposób nie wpływają one na ocenę tekstów. Utwory oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.
 • Wydawca dokonuje doboru recenzentów, biorąc pod uwagę ich kompetencje, dorobek naukowy i dotychczasową rzetelność w recenzowaniu.
 • Wydawca zawiera umowy na przygotowanie recenzji z określonym terminem wykonania oraz wymaga, aby recenzje były sporządzone na jednolitym formularzu.
 • Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące oryginalnego i twórczego przedstawienia zagadnienia w utworze, spójności tematycznej utworu, przejrzystości i spójności tez oraz wniosków, aktualności w odniesieniu do metod badawczych, tematyki, cytowanej literatury, poprawności aparatu naukowego.
 • Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania utworów. Upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, członkowie komitetów redakcyjnych, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Wydawca przeciwdziała konfliktom interesów mogącym wystąpić z powodu powiązań (rodzinnych, towarzyskich, zawodowych) między autorem dzieła a recenzentem.
 • Wydawca ma prawo wstrzymać publikację, jeżeli utwór narusza zasady etyki wydawniczej, gdy zaistnieją dowody świadczące o braku wiarygodności lub jeśli utwór zawiera niezamierzone błędy.

Zasady obowiązujące Redaktora naukowego

 • Decyzję o przyjęciu utworu zbiorowego do wydania podejmuje Redaktor naukowy.
 • Przy przyjmowaniu utworów Redaktor naukowy bierze pod uwagę opinie recenzentów dotyczące oryginalnego i twórczego przedstawienia zagadnienia w utworze, spójności tematycznej utworu, przejrzystości i spójności tez oraz wniosków, aktualności w odniesieniu do metod badawczych, tematyki, cytowanej literatury, poprawności aparatu naukowego.
 • Redaktor naukowy ma prawo wycofać utwór z publikacji zbiorowej, jeżeli narusza on zasady etyki wydawniczej, gdy istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności lub jeśli utwór zawiera niezamierzone błędy.

Zasady obowiązujące Autora

 • Autor może zgłaszać do wydania wyłącznie oryginalne utwory swojego autorstwa.
 • Wykorzystane przez autora materiały ilustracyjne innych osób muszą być odpowiednio oznaczone.
 • Wykorzystane w utworze teksty innych autorów powinny być odpowiednio oznaczone.
 • W przypadku utworów wieloautorskich, autorzy mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie dzieła.
 • Wszystkie wykorzystane przy tworzeniu publikacje muszą być wymienione w wykazie źródeł (bibliografii załącznikowej).

Zasady obowiązujące Recenzenta

 • Osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji zobowiązana jest ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości odmówić recenzowania.
 • Recenzent zobowiązany jest wykonać recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z niemożliwych wcześniej do przewidzenia powodów nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Wydawcę.
 • Recenzent nie powinien podejmować się swojego zadania jeśli występuje konflikt interesów lub zachodzą okoliczności sprawiające, że o taki konflikt strony postępowania mogą być podejrzewane.
 • Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
 • Recenzent nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania utworów (z wyjątkiem osób zaangażowanych w proces wydawniczy).

Wydanie III, 30.05.2022 r.
Dział Wydawnictw Naukowych ITB