Dokumenty podstawowe

W dniu 4 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 88) ukazało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Rozporządzenie to, wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi oraz decyzjami delegowanymi, jest podstawowym dokumentem określającym zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku europejskim wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE, w tym zasady sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych.


Tekst rozporządzenia nr 305/2011 - wersje ogłoszone

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja polska) - pobierz plik

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja angielska) - pobierz plik

  • Sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. - pobierz plik


Tekst rozporządzenia nr 305/2011 - wersje ujednolicone
(wg stanu na 16.06.2014 r.)

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja polska) - pobierz plik
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja angielska) - pobierz plik

Odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rozporządzenia 305/2011 (CPR)

Na stronie Komisji Europejskiej Growth Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMe ukazały się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ze strony producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych w zakresie interpretacji zasad funkcjonowania Rozporządzenia 305/2011 (CPR), po 1 lipca 2013 r.


Na stronie Komisji można znaleźć również przewodnik dla producentów wyrobów podlegających rozporządzeniu nr 305/2011 – „Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku” .

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych