Podpisywanie dokumentów - ilustracja dekoracyjna

Dokumenty podstawowe

CPR

W dniu 4 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 88) ukazało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Rozporządzenie to, wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi oraz decyzjami delegowanymi, jest podstawowym dokumentem określającym zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku europejskim wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE, w tym zasady sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych.

Tekst rozporządzenia nr 305/2011 - wersje ogłoszone

Tekst rozporządzenia nr 305/2011 - wersje ujednolicone (wg stanu na 16.06.2014 r.)

Odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rozporządzenia 305/2011 (CPR)

Rozporządzenia wykonawcze do CPR

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych

Rozporządzenia delegowane do CPR

Decyzje delegowane do CPR