GNB-CPR

Podstawowym celem działania GNB-CPR jest wypracowanie spójnych zasad postępowania jednostek notyfikowanych w ramach prowadzonej działalności certyfikacyjnej i badawczej.

Grupa Jednostek Notyfikowanych do rozporządzenia 305/2011 (GNB-CPR) złożona jest ze wszystkich jednostek autoryzowanych przez swe państwa członkowskie do wykonywania zadań z zakresu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w ramach powyższego rozporządzenia.

Na mocy artykułu 55 rozporządzenia CPR „Komisja zapewnia wprowadzenie i właściwe funkcjonowanie odpowiedniej koordynacji i współpracy między jednostkami notyfikowanymi (...) w formie grupy jednostek notyfikowanych. Państwa członkowskie zapewniają, by notyfikowane przez nie jednostki uczestniczyły w pracach tej grupy, bezpośrednio lub przez wyznaczonych przedstawicieli, lub zapewniają, by przedstawiciele jednostek notyfikowanych zostali o nich poinformowani.”

W skali europejskiej współpraca jednostek notyfikowanych odbywa się na dwóch poziomach organizacyjnych

  • w Grupie Doradczej (AG GNB-CPR) złożonej z krajowych przedstawicieli państw członkowskich i rozpatrującej kwestie o charakterze podstawowym dla działania jednostek notyfikowanych. Jej najważniejszym zadaniem jest koordynacja współdziałania Jednostek Notyfikowanych z Komisją Europejska i państwami członkowskimi;
  • w Grupach Sektorowych złożonych ze specjalistów jednostek dokonujących oceny i weryfikacji właściwości użytkowych określonych grup wyrobów.

Zasady członkostwa i działania GNB-CPR regulują poniższe dokumenty:

Grupy Sektorowe zorganizowane są według grup wyrobów budowlanych i obejmują:

SG 01 - Wyroby wykończeniowe
SG 02 - Cement, kruszywa, zaprawy i pozostałe wyroby związane z betonem
SG 03 - Kominy i przewody dymowe
SG 04 - Urządzenia ruchu drogowego
SG 05 - Okładziny
SG 06 - Drzwi i okna
SG 07 - Stałe urządzenia gaśnicze

SG 08 - Zakotwienia
SG 09 - Szkło
SG 10 - Wyroby murowe
SG 11 - Membrany i geotekstylia
SG 12 - Rury i zbiorniki
SG 13 - Prefabrykaty betonowe
SG 14 - Stal zbrojeniowa i sprężająca
SG 15 - Wyroby do budowy dróg

SG 16 - Łożyska konstrukcyjne
SG 17 - Metalowe wyroby konstrukcyjne
SG 18 - Wyroby konstrukcyjne z drewna
SG 19 - Wyroby do izolacji cieplnej
SG 20 - Płyty drewnopochodne
SG 21 - Zestawy budowlane.
SG 22 - Kable

W ramach Grupy Jednostek Notyfikowanych funkcjonują też trzy grupy o horyzontalnym zakresie działania:

SH 01 - Substancje niebezpieczne
SH 02 - Zagadnienia pożarowe
SH 03 - Zrównoważony rozwój środowiskowy

Zatwierdzone stanowiska Grupy Doradczej GNB-CPR

Uzgodnienia wypracowane na forum GNB-CPR publikowane są w formie stanowisk (Position Papers) oraz w formie bazy pytań i odpowiedzi – GuidanceBase.

Wykaz opublikowanych stanowisk znajduje się w poniższym dokumencie:

NB-CPR M03 - STATE OF PLAY ON POSITION AND OTHER PAPERS OF THE GNB-CPR 2024 04 15

UWAGA: Opis rodzajów stanowisk oraz zasady ich stosowania określone są w dokumencie NB-CPR 15-660r6 - Application of guidance from GNB-CPR.