Zielone drzewo wewnątrz holu budynku - ilustracja dekoracyjna

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Fizyka cieplna

 • materiały do izolacji cieplnej
 • okna, drzwi, okna dachowe, świetliki, wyłazy, bramy, szyby zespolone
 • płyty warstwowe
 • mury i elementy murowe, zaprawy murarskie
 • ściany osłonowe metalowo-szklane
 • nawiewniki powietrza
 • systemy rur preizolowanych
 • wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych, w tym wyroby z: EPS, XPS, PUR/PIR, MW, FEF, CG, CS, PEF, PF

Określane są m.in.:

 • przewodność cieplna materiałów i wyrobów
 • opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła (metodą symulacji komputerowej przepływu ciepła lub na stanowisku badawczym)
 • charakterystyki związane z transportem pary wodnej, absorpcja pary wodnej przy długotrwałej dyfuzji przez wyroby do izolacji cieplnej (np. stropodachów i tarasów o odwróconym układzie warstw), izolacji cieplnej i wodochronnej oraz ścian fundamentów
 • wilgotność, absorpcja i desorpcja wilgoci, nasiąkliwość
 • odporność na zamrażanie i odmrażanie
 • cechy wymiarowe, stabilność wymiarowa w stałych określonych lub laboratoryjnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
 • zachowanie wyrobów do izolacji cieplnej przy ściskaniu, zginaniu, punktowym obciążeniu, wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
 • gęstość, w tym gęstość nasypowa
 • objętość netto i udział procentowy drążeń w elementach murowych
 • wodoszczelność i przepuszczalność powietrza wyrobów oraz charakterystyki przepływowe nawiewników powietrza

Akustyka

Parametry akustyczne w warunkach laboratoryjnych i terenowych:

 • elementów budowlanych, w tym: przegród ściennych i stropowych, dachów, drzwi, okien, elementów wentylacyjnych, pakietów szklanych, podłóg pływających, lekkich układów podłogowych, wykładzin podłogowych, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, ekranów akustycznych
 • materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, przedmiotów i urządzeń stanowiących elementy wyposażenia wnętrz

Warunki akustyczne:

 • w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w tym: pomieszczeń technicznych, instalacji i innych elementów stanowiących wyposażenie techniczne budynku
 • w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej

Określane są m.in.:

 • właściwości materiałów izolacyjnych
 • izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych elementów budowlanych i przegród w budynku
 • współczynnik pochłaniania dźwięku materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych
 • współczynniki oceny akustycznej ekranów drogowych
 • sztywność dynamiczna materiałów sprężystych używanych w pływających podłogach
 • oporność przepływu materiałów porowatych
 • czas pogłosu oraz inne parametry charakteryzujące warunki pogłosowe w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej
 • poziom hałasu w pomieszczeniach
 • skuteczność zabezpieczeń akustycznych

Chemia i środowisko

 • ocena emisji i zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach oraz wyrobach budowlanych
 • zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach budynku

Określane są m.in.:

 • emisja lotnych związków organicznych LZO/VOC
 • chlorobenzeny
 • chlorek winylu
 • akrylonitryl
 • pentachlorofenol
 • trudno lotne składniki bitumów i ich pochodnych chlorowych
 • izocyjaniany
 • formaldehyd
 • rozpuszczalniki i monomery nienasycone
 • estry kwasu ftalowego
 • zawartość oraz rodzaj azbestu
 • zawartość zanieczyszczeń pyłowych włóknami azbestu
 • klasy czystości powietrza
 • właściwości techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków

Efektywność środowiskowa

 • badania przewodów wentylacyjnych (szczelność i wytrzymałość)
 • obliczenia i symulacje cieplno-wilgotnościowe dla pomieszczeń
 • analizy kosztu optymalnego oraz kosztu cyklu życia
 • analizy LCA wyrobów i budynków (EPD)

 

Kontakt

Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska