Urządzenia badawcze Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

fizyka budowli – wymiana ciepła i wilgoci w budynku oraz w jego elementach konstrukcyjnych; racjonalizacja wykorzystania energii w budynkach i ich systemach grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
akustyka – podstawy akustyki budowlanej oraz metody pomiarów i obliczeń akustycznych, w tym:

 • akustyka wnętrz,
 • ocena akustyczna źródeł hałasu występującego w obiektach budowlanych, ocena jakości akustycznej budynków (komfort akustyczny budynków mieszkalnych),
 • podstawy oceny i kształtowania właściwości akustycznych nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów i obiektów budowlanych,
 • środowisko – oddziaływania wyrobów budowlanych na zdrowie ludzi oraz jakość powietrza w pomieszczeniach, oceny wyrobów i budynków spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju,
 • instalacje sanitarne, głównie w zakresie zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa, skuteczności działania i dogodności użytkowania, wentylacji i klimatyzacji, recyklingu ścieków szarych, wykorzystania wody opadowej.

Prace badawcze i eksperckie

FIZYKA CIEPLNA

 • obliczenia cieplne statyczne i dynamiczne okien, drzwi, przegród, fasad
 • ocena właściwości cieplno-wilgotnościowych wyrobów izolacyjnych
 • właściwości cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, pomieszczeń i budynków
 • badania stolarki metodą osłoniętej skrzynki grzejnej HOTBOX
 • ocena stanu technicznego instalacji grzewczych, chłodzących, wentylacji i klimatyzacji
 • ocena prawidłowości rozwiązań projektowych instalacji w obiektach
 • przyczyny występowania zagrzybień na powierzchniach
 • ocena efektywności energetycznej budynków
 • ocena kosztu optymalnego w cyklu życia
 • pomiar temperatury powierzchniowej z zastosowaniem termowizji

AKUSTYKA

 • izolacyjność akustyczna przegród budowlanych
 • właściwości akustyczne elementów i wyrobów budowlanych
 • właściwości dźwiękochłonne elementów budynku i wyposażenia
 • sztywność dynamiczna, współczynnik pochłaniania dźwięku, izolacyjność
 • akustyka w budynkach

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

 • ocena emisji substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych
 • emisja związków organicznych z wyrobów budowlanych
 • ocena zanieczyszczeń powietrza w budynkach (mieszkalnych, biurowcach itp.)
 • ocena zanieczyszczeń powietrza pyłami i włóknami azbestowymi
 • klasy czystości powietrza wewnętrznego
 • kontrola wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych
 • detekcja odorantów

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

 • deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych (EPD) zgodnie z normą PN-EN 15804 oraz ISO 14025
 • potwierdzanie jednoparametrowych deklaracji środowiskowych dla wyrobu lub technologii zgodnie z normą PN-EN ISO 14021
 • oceny śladu węglowego wyrobów budowlanych zgodnie z ISO 14067
 • obliczenia LCA i LCC dla wyrobów i budynków
 • badania jakości powietrza wewnętrznego (VOC, formaldehyd), w tym do BREEAM i WELL
 • badania komfortu akustycznego budynków, w tym do BREEAM (lub odbiory akustyczne budynków)
 • klasy emisji z wyrobów budowlanych (VOC i pył)
 • ocena środowiskowa nowych technologii

WENTYLACJA

 • badania właściwości technicznych przewodów wentylacyjnych
 • ocena problemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach
 • racjonalizacja wykorzystania energii w budynkach
 • błędy projektowe i wykonawcze
Zakład prowadzi Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska
SPRAWDŹ OFERTĘ

Kontakt

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Fizyka

Akustyka

Chemia

Energia