Fasada budynku - ilustracja dekoracyjna

Stosowanie Eurokodów w Polsce

31 marca 2010 r. zakończył się okres współistnienia krajowych norm projektowania konstrukcji (PN-B) oraz norm europejskich (PN-EN) Eurokodów. Tego dnia wszystkie Polskie Normy uznane za sprzeczne z Eurokodami zostały wycofane, a Eurokody stały się jedynymi aktualnymi normami w swoim zakresie przedmiotowym. W tym kontekście, pojęcie norma sprzeczna oznacza taką normę PN-B, której zakres jest taki sam jak danej części PN-EN.

Normy PN-B, mimo że mają status norm wycofanych, pozostają w zbiorze Polskich Norm (PN). Informujemy jednocześnie, że w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 2285) normy PN-B dotyczące projektowania konstrukcji zostały usunięte z Załącznika 1. Tak więc konstrukcje budowlane mogą być projektowane wyłącznie na podstawie Eurokodów. Umożliwiono dokończenie inwestycji zaprojektowanych wg PN-B wprowadzając zapis :

„W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

– można stosować Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.”

Więcej informacji na temat Eurokodów można znaleźć na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Dodatkowo, wyjaśnienie PKN w sprawie dobrowolności stosowania norm w kontekście powoływania ich w aktach prawnych dostępne jest na stronie: Powoływanie się na normy w przepisach.