Plac budowy - ilustracja dekoracyjna

Badania geotechniczne

Prowadzimy:

 • badania właściwości gruntów i podłoża gruntowego
 • badania wytrzymałościowe (wytrzymałość na ścinanie oraz spójność i kąt tarcia wewnętrznego w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowego ściskania metodą UU bez konsolidacji i bez odpływu oraz CU i CD z nasycaniem i konsolidacją, wytrzymałość rezydualną, moduł ścinania G0 na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych – metoda BET)
 • klasyfikację i opis gruntów i skał zgodnie z PN-ISO EN 14688 oraz PN-88/B-04481.

Określamy:

 • właściwości fizyczne (skład granulometryczny, wilgotność, granice konsystencji, skurcz liniowy, całkowitą powierzchnię właściwą i pojemność sorpcyjną, gęstość właściwą, gęstość objętościową)
 • maksymalną i minimalną gęstość objętościową
 • zawartość części organicznych
 • wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego w aparacie Proctora
 • parametry konsolidacji i ściśliwości (zakres obciążeń 0-8000 kPa)
 • ciśnienie pęcznienia i wskaźnika pęcznienia
 • współczynnik filtracji (metodą stałego i zmiennego spadku hydraulicznego, w rurce Kamieńskiego)
 • właściwości filtracyjne materiałów geosyntetycznych: wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu, wskaźnikowe natężenie przepływu, charakterystyczną wielkość porów, długoterminową skuteczność ochronną geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi

Skontaktuj się z nami

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 291

E-mail

geotechnika@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa