Tunel - ilustracja dekoracyjna

Badania korozyjne

Laboratorium Materiałów Budowlanych oferuje badania wyrobów i systemów do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych oraz do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych

Wykonujemy badania:

 • systemów ochrony powierzchniowej betonu wg PN-EN 1504-2, w tym:
  - impregnacji hydrofobizującej
  - impregnacji
  - systemów powłokowych
 • wyrobów do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504-3
 • wyrobów iniekcyjnych do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504-5, stosowanych do:
  - przenoszącego siły wypełniania rys, pustek, szczelin w betonie
  - elastycznego wypełniania rys, pustek, szczelin w betonie
  - dopasowującego się przez pęcznienie wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie
 • wyrobów i systemów do ochrony zbrojenia przed korozją wg PN-EN 1504-7
 • wyrobów lakierowych i systemów powłokowych stosowanych na zewnątrz na mury i beton na potrzeby klasyfikacji wg PN-EN 1062-1
 • powłok polimerowych, polimerowo-cementowych, mineralnych na betonie
 • farb i systemów malarskich do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944
 • wyrobów i systemów do zabezpieczania powierzchni aluminiowych, w tym:
  - farb proszkowych i powłok lakierowych wg PN-EN 12206-1
  - powłok anodowych
 • powłok metalicznych, organicznych, malarskich, lakierowych
 • wyrobów z blach powlekanych powłokami organicznymi wg PN-EN 10169
 • wyrobów z blach powlekanych powłokami metalicznymi wg PN-EN 10346
 • stali odpornych na korozję wg PN-EN 10088-2
 • zabezpieczeń ogniochronnych w zakresie trwałości
 • laboratoryjne wyrobów i systemów wprowadzanych do obrotu:
  - potwierdzające zgodność z wymaganiami norm
  - na potrzeby Krajowych Ocen Technicznych
 • na obiektach (in situ) na potrzeby oceny i ekspertyz

Określamy m.in.:

 • kompatybilność cieplną
 • przyczepność
 • odporność na karbonatyzację
 • przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem
 • absorpcję kapilarną, nasiąkliwość
 • podatność korozyjną stali zbrojeniowej
 • wygląd (w tym zmianę barwy, połysk itp.)
 • odporność na działanie światła UV, mgły solnej, SO2, wilgoci
 • odporność na działanie substancji chemicznych
 • odporność na ścieranie
 • współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej
 • liczne właściwości identyfikacyjne wyrobów (np. gęstość, lepkość, czas przydatności do stosowania, analiza w podczerwieni - widmo IR, zawartość substancji nielotnych itp.)
 • dyfuzję pary wodnej, CO2, jonów chlorkowych
 • odporność na uderzenie, poślizg
 • ubytek masy po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli
 • zdolność mostkowania rys
 • skuteczność ochrony zbrojenia przed korozją
 • wytrzymałość na ściskanie i zginanie
 • szczelności powłok antykorozyjnych
 • odporność na pękanie
 • twardość
 • tłoczność

Poza badaniami wykonujemy także opinie i ekspertyzy, w tym ekspertyzy sądowe

Realizujemy prace na rzecz:

 • producentów
 • wykonawców
 • gmin i urzędów
 • sądów
Zespół Laboratoriów Badawczych ITB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 023) na badania wyrobów i systemów do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych oraz do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych.

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Korozja i zabezpieczenie metali

mgr inż. Adrian Strąk

Telefon

+48 22 57 96 463

E-mail

a.strak@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Sekretariat

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Telefon

+48 22 57 96 492

E-mail

materialy@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa