Informator

Chcąc przybliżyć zakres bieżących inicjatyw krajowych, europejskich (zwłaszcza) i światowych związanych z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz inne bliskie tematycznie zagadnienia, w latach 2009 – 2017 opublikowaliśmy 70 numerów Informatora „Zrównoważone budownictwo w UE”.

Budownictwo jest gałęzią przemysłu o kluczowym znaczeniu dla kwestii oszczędności energii, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszania niekorzystnego wpływu na klimat i środowisko naturalne, a także na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z jego archiwalnymi numerami.

Numer LXX

Eko-innowacyjne komponenty w budownictwie mieszkaniowym

Numer LXIX

Wyzwania w dziedzinie energii i klimatu

Numer LXVIII

Propozycje zmian w dyrektywie EPBD

Numer LXVII

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie

Numer LXVI

Zużycie energii w budynkach mieszkalnych w UE w latach 2000-2014

Numer LXV

Wpływ zmian klimatycznych na budownictwo

Numer LXIV

Zrównoważone budownictwo w pracach ITB w 2015 r.

Numer LXIII

Etykiety energetyczne produktów - projekt rozporządzenia

Numer LXII

Unia energetyczna

Numer LXI

Stan środowiska w Europie i w Polsce wg raportu EEA

Numer LX

Zamówienia publiczne - nowe uwarunkowania zakupu ekologicznych wyrobów i usług

Numer LIX

Rekomendacje EEFIG dotyczące finansowych form wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków

Numer LVIII

Środowiskowe aspekty budownictwa wg Programu Środowiskowego ONZ (UNEP)

Numer LVII

Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca potencjału zielonej gospodarki w zakresie tworzenia miejsc pracy

Numer LVI

Komunikat KE dotyczący efektywnego wykorzystania surowców w budownictwie

Numer LV

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, najnowsze zmiany prawne

Numer LIV

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący rocznego programu prac UE w zakresie normalizacji europejskiej

Numer LIII

Raport dotyczący europejskiego planu działania Budownictwo 2020

Numer LII

Budownictwo w programie Horyzont 2020

Numer LI

ECO Platform – działania na rzecz zapewnienia jakości deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych

Numer L

Wpływ świadectw charakterystyki energetycznej na ceny nieruchomości

Numer XLIX

Konsultacje społeczne w sprawie polityki KE dla zrównoważonego budownictwa

Numer XLVIII

1 lipca 2013 r. Najważniejsze zmiany dla rynku wyrobów budowlanych

Numer XLVII

Tworzenie jednolitego rynku dla produktów ekologicznych. Poprawa sposobu informowania o efektywności środowiskowej produktów i organizacji

Numer XLVI

Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu

Numer XLV

Obowiązki producentów drewna w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Numer XLIV

Wizja budownictwa w strategii „Dynamiczna Polska 2020”

Numer XLIII

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE

Numer XLII

Zrównoważone budownictwo w kontekście aktualnej polityki przemysłowej UE (2012)

Numer XLI

Europejska Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności branży budowlanej i jej przedsiębiorstw

Numer XL

Wpływ budownictwa krajów UE na środowisko naturalne

Numer XXXIX

Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych, typ III (EPD) – norma PN-EN 15804

Numer XXXVIII

System norm europejskich dotyczących oceny właściwości budynków i wyrobów budowlanych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Numer XXXVII

Instrumenty finansowe na rzecz efektywności energetycznej budynków - konsultacje Komisji Europejskiej

Numer XXXVI

Kierunek rozwoju materiałów budowlanych na najbliższe 10 lat w kontekście oszczędności energii

Numer XXXV

Efektywne wykorzystanie wody w budynkach – ankieta Komisji Europejskiej

Numer XXXIV

Konferencja „Policy seminar – Lead Market Initiative evaluation and European Innovation Partnerships”

Numer XXXIII

Podręcznik zrównoważonej produkcji OECD

Numer XXXII

Konferencja „CEN Construction Sector Network Conference 2011 - Interoperability and sustainability for construction”

Numer XXXI

Etykiety energetyczne produktów

Numer XXX

REACH - 6 zakazanych substancji

Numer XXIX

Od kiedy złom przestaje być odpadem?

Numer XXVIII

Rola budownictwa w gospodarce niskoemisyjnej.

Numer XXVII

Energia 2020 – strategia na rzecz konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii.

Numer XXVI

Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji europejskiego rynku zamówień publicznych

Numer XXV

Aspekty zrównoważonego budownictwa w nowym rozporządzeniu dotyczącym wprowadzania na rynek EU wyrobów budowlanych (CPR)

Numer XXIV

Strategia EUROPA 2020

Numer XXIII

Kwalifikacje dla „zielonych” miejsc pracy

Numer XXII

Nowa strategia jednolitego rynku UE

Numer XXI

Potencjał Polski w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030

Numer XX

Etykiety i deklaracje środowiskowe według norm ISO

Numer XIX

Recast dyrektywy EPBD jako środek ograniczający zużycie energii przez budynki.

Numer XVIII

Przejściowy raport z wdrażania Inicjatywy Rynków Pionierskich dla Europy (LMI)

Numer XVII

Seminarium „Wyroby budowlane na rynku europejskim – wymagania i kierunki zmian”, ITB, 16 marca 2010 r.

Numer XVI

Zachęty do stosowania systemu EMAS

Numer XV

Dyrektywa 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

Numer XIV

Seminarium "Wyroby budowlane na rynku europejskim- wymagania i kierunki zmian

Numer XIII

Zrównoważone budownictwo w pracach CEN

Numer XII

Zrównoważone Budownictwo w Komisji Infrastruktury

Numer XI

Budownictwo przyjazne dla zdrowia - usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

Numer X

Projekt zmian w dyrektywie EPBD

Numer IX

Zrównoważone budownictwo jako recepta na kryzys gospodarczy w Europie

Numer VIII

Zielone Zamówienia Publiczne w Polsce

Numer VII

Seminarium "Wymagania zrównoważonego rozwoju w Polsce"

Numer VI

Programy wsparcia finansowego

Numer V

EMAS, ECOLABEL, ECODESIGN

Numer IV

Zielone Zamówienia Publiczne – Green Public Procurement (GPP)

Numer III

Zrównoważona konsumpcja i produkcja - Sustainable consumption & production (SCP)

Numer II

CPR - Construction Products Regulation – projekt rozporządzenia zastępującego dyrektywę 89/106/EWG (CPD)

Numer I

Inicjatywa Rynków Pionierskich dla Europy (LMI)