REKOMENDACJE TECHNICZNE (RT)

Rekomendacje Techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi, obejmującymi:

  • wyroby lub zestawy wyrobów nie podlegające wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami)

  • powtarzalne rozwiązanie techniczne

  • zakres, warunki i zasady stosowania wyrobów budowlanych.


Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów lub zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych stanowią specyfikacje techniczne, umożliwiające dokonywanie oceny zgodności i wydawanie przez Producenta świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobów (zestawów wyrobów) nimi objętych.


Rekomendacje Techniczne ITB ustalają zakres, warunki i zasady stosowania wyrobów  i zestawów wyrobów budowlanych, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz krajowych przepisów.


Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla powtarzalnych rozwiązań technicznych potwierdzają ich zgodność z wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), tzn. potwierdzają, że rozwiązania te są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. Mogą określać także warunki wykonania i odbioru objętych nimi rozwiązań technicznych.


Wyroby objęte Rekomendacją Techniczną mogą być znakowane poniższym znakiem:


Rekomendacja Techniczna

RT ITB - XXXX/20YY

umieszczonym na wyrobie lub na etykiecie. Logo ITB może mieć barwę czarną lub niebieską.


Podstawą do rozpoczęcia postępowania zmierzającego do wydania Rekomendacji Technicznej ITB jest:

  • złożenie wniosku na formularzu Wniosek o udzielenie Rekomendacji Technicznej ITB wraz z niezbędnymi załącznikami - wniosek może złożyć producent wyrobu (kompletator zestawu wyrobów) lub jednostka, która opracowała powtarzalne rozwiązanie techniczne 

  • zawarcie Porozumienia z Instytutem Techniki Budowlanej

  • wniesienie opłaty za wstępne rozpatrzenie wniosku (opłata ta wynosi 2500 zł + 23% VAT).


W sprawie kosztów udzielenia Rekomendacji Technicznej ITB, prosimy o kontakt z Zakładem Oceny Technicznej ITB.

Informujemy, że opłata za wstępne rozpatrzenie wniosku nie podlega zwrotowi w przypadku przerwania procedury zmierzającej do udzielenia Rekomendacji Technicznej ITB z przyczyn niezależnych od Instytutu Techniki Budowlanej.


W związku ze zmianą od  01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada 2009 r. Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie naliczaniem podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze rodzaju składanego oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze. Odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie, wprowadzenie zmian, przedłużenie terminu ważności Rekomendacji Technicznej ITB dostępne jest w załącznikach poniżej.