Europejskie Oceny Techniczne (ETA)

Decyzją Nr 1/JOT/WB/13 z dnia 27 września 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Instytut Techniki Budowlanej został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do wydawania Europejskich Ocen Technicznych.

Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie następujących grup wyrobów:

Podstawa prawna

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG zamiast Europejskich Aprobat Technicznych wydawane są Europejskie Oceny Techniczne.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ww. rozporządzenia producenci i importerzy mogą wykorzystywać Europejskie Aprobaty Techniczne udzielone zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do końca terminu ważności tych aprobat.

Europejskie Oceny Techniczne są dokumentami dobrowolnymi i bezterminowymi, udzielanymi dla wyrobów:

  • nieobjętych zharmonizowaną normą europejską (hEN)
  • nie w pełni objętych zharmonizowaną normą europejską, tzn. w przypadku gdy właściwości użytkowe wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione według hEN (metoda oceny w stosunku do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki nie jest właściwa lub nie istnieje).

Europejska Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobu, którego dotyczy.

Pełny wykaz Europejskich Dokumentów Oceny przyjętych przez EOTA
BAZA EOTA

Pliki do pobrania

Kontakt

Zakład Oceny Technicznej

Sekretariat

Telefon:

+48 22 57 96 294

E-mail:

eta@itb.pl
kot@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa