Krajowe Oceny Techniczne (KOT)

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

Krajowa Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:

  • nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN) wyrobu
  • jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w PN wyrobu nie jest właściwa
  • jeżeli PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego

Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania Krajowych Ocen Technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.

Przepisy wykonawcze do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania

Wykaz i baza ocen i rekomendacji technicznych

Kontakt

Zakład Oceny Technicznej

Sekretariat

Telefon:

+48 22 57 96 294

E-mail:

kot@itb.pl
eta@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa