Rekomendacje techniczne (RT)

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla wyrobów lub zestawów wyrobów nie podlegających wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych stanowią specyfikacje techniczne, umożliwiające dokonywanie oceny zgodności i wydawanie przez Producenta świadectw technicznych (ewentualnie świadectw zgodności), potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobów (zestawów wyrobów) nimi objętych.

Rekomendacje Techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi, obejmującymi:

  • wyroby lub zestawy wyrobów nie podlegające wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2021 R., POZ. 1213)
  • powtarzalne rozwiązanie techniczne
  • zakres, warunki i zasady stosowania wyrobów budowlanych

Rekomendacje Techniczne ITB ustalają zakres, warunki i zasady stosowania wyrobów  i zestawów wyrobów budowlanych, z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz krajowych przepisów.

Rekomendacje Techniczne ITB wydawane dla powtarzalnych rozwiązań technicznych potwierdzają ich zgodność z wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), tzn. potwierdzają, że rozwiązania te są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane. Mogą określać także warunki wykonania i odbioru objętych nimi rozwiązań technicznych.

Wyroby objęte Rekomendacją Techniczną mogą być znakowane poniższym znakiem:

logo

Rekomendacja Techniczna

RT ITB - XXXX/20YY

umieszczonym na wyrobie lub na etykiecie. Logo ITB może mieć barwę czarną lub niebieską.

Pliki do pobrania

Kontakt

Zakład Oceny Technicznej

Sekretariat

Telefon:

+48 22 57 96 294

E-mail:

kot@itb.pl
eta@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa