SRKB

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie

Sectoral Council for Competences in Construction

Projekt krajowy:

Akronim: SRKB

Program: : II Oś priorytetowa POWER ‘Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji’ i działania 2.12 ‘Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych’

Nr umowy: POWR 02.12.00-00-0006/16-02

Okres realizacji projektu: 1.03.2017 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: PLN 3 382 911,80, w tym środki wspólnotowe (Europejski Fundusz Społeczny) PLN 2 851 118,06; krajowe środki publiczne (budżet państwa) PLN 531 793,74

Wartość dofinansowania ITB: PLN 474 782,39

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB

Celem głównym projektu jest powołanie, organizacja i zapewnienie funkcjonowania, także po jego zakończeniu w 2023 r., Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Rada ma stanowić forum wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie z udziałem instytucji dialogu społecznego (związki zawodowe i organizacje pracodawców), samorządu zawodowego i innych interesariuszy, działających na rzecz rozwoju sektora budowlanego poprzez zwiększenie wiedzy o jego potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Partnerzy projektu:

  • Związek Zawodowy ‘Budowlani’ z siedzibą w Warszawie (00-641) przy ul. Mokotowskiej 4/6, REGON: 002205002 – będący Liderem Partnerstwa
  • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (00-508) przy Al. Jerozolimskich 29, lok. 3
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie (00-793) przy ul. Kujawskiej 1
  • Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie (00-611) przy ul. Filtrowej 1

Instytut Techniki Budowlanej jest odpowiedzialny za realizację Zadania 5 – Organizacja prac grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.

Przedstawiciel ITB w Grupie Sterującej:

dr inż. Robert Geryło

Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie:

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz  (do 22.01.2023 r.)

Lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji:

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB

Animator Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji:

mgr inż. Małgorzata Głowacz

Wyniki prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji:

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie

Grupa robocza ds. standaryzacji i certyfikacji

Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel. +48 22 56 64 193, grsc@itb.pl
www.srkbud.zzbudowlani.pl