Warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są opracowywane na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych.

Warunki Oceny opracowuje jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej w zakresie grup wyrobów, w stosunku do których posiada upoważnienie do wydawania krajowych ocen technicznych. W przypadku wyrobów budowlanych objętych zakresem więcej niż jednej jednostki oceny, Warunki Oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.

Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania krajowych ocen technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.

Ustalenia zawarte w Warunkach Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są uwzględniane w postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej dla wyrobu wchodzącego w zakres Warunków Oceny.

Uwaga: Krajowa ocena techniczna dotycząca wyrobu, dla którego nie opracowano Warunków Oceny, wydawana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, z wyłączeniem § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia.

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

Kontakt

Zakład Oceny Technicznej

Sekretariat

Telefon:

+48 22 57 96 294

E-mail:

kot@itb.pl
eta@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa