Projekty naukowe i badawcze

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) jest instytutem badawczym i otrzymał decyzję Ministra Edukacji i Nauki nr 423/206/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku o przyznaniu kategorii naukowej A. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz dziedzinach pokrewnych.

Celem Instytutu jest ciągłe doskonalenie poziomu prac naukowo-badawczych, odpowiadających krajowym i międzynarodowym potrzebom rynkowym, jak również rozwój w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Badania ukierunkowane są na definiowanie kryteriów i oceny użyteczności innowacyjnych wyrobów i rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa, trwałości i komfortu użytkowania oraz aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Wykorzystywane są techniki informatyczne pozwalające na wykonanie symulacji numerycznych zachowania obiektów i ich elementów w różnych przestrzeniach obciążeń i oddziaływań, jak również walidacja i weryfikacja metod badawczych wirtualnego laboratorium.

Prace prowadzone są jako:

  • projekty finansowane z funduszy europejskich
  • projekty finansowane ze źródeł krajowych
  • prace naukowe finansowane z subwencji MEiN
  • prace finansowane z funduszu badań własnych


Dzięki znakomicie wykształconej i doświadczonej kadrze naukowej i badawczo-technicznej oraz odpowiednim zasobom aparaturowym (Zespół Laboratoriów Badawczych) Instytut Techniki Budowlanej z powodzeniem uczestniczy w największych projektach badawczych w ramach programów krajowych i zagranicznych.

W ostatnich latach Instytut realizował projekty badawcze finansowane m.in. ze środków PR UE ds. badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020, PR LIFE, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, Europejskiego Funduszu Społecznego (za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instytut uczestniczył w realizacji ponad 40 projektów badawczych krajowych i zagranicznych.

Jeśli szukasz partnera naukowego w zakresie innowacji lub prac badawczych, partnera do konsorcjum międzynarodowego, opracowujesz lub planujesz przygotowywać wniosek konkursowy w Programie Unijnym lub krajowym, zapraszamy do kontaktu z Działem Finansowania Prac Badawczych: gb@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej zapewnia również wsparcie dla beneficjentów jako podwykonawca badań w projektach badawczych finansowanych w ramach strukturalnych funduszy europejskich (FE), a w szczególności programów krajowych i regionalnych. W ramach prac rozwojowych można przeprowadzić badania laboratoryjne, a opracowane raporty z badań mogą stanowić podstawę do otrzymania Krajowej Oceny Technicznej (KOT) lub Europejskiej Oceny Techniczne (ETA). Uzyskane dokumenty umożliwią wdrożenie wytworzonego materiału/wyrobu budowlanego na rynek krajowy i/lub zagraniczny. Aby zaplanować badania w ITB prosimy o złożenie wniosku o przeprowadzenie badania laboratoryjnego.

Kontakt

Samodzielne stanowisko ds. projektów badawczych

dr hab. inż. Marta Kadela, prof. instytutu

Telefon

+48 22 57 96 170
mobile: 603 60 12 48

E-mail

m.kadela@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Projekty krajowe

Projekty realizowane

Projekty zrealizowane

Projekty zagraniczne

Projekty realizowane

Projekty zrealizowane