Aktualności

Kategorie naukowe przyznane jednostkom naukowym

MINISTER EDUKACJI I NAUKI decyzją nr 423/206/2022 na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznał Instytutowi Techniki Budowlanej kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Więcej >
Kategoria A dla Instytutu Techniki Budowlanej
baner informacyjny dot. międzynarodowego certyfikatu inspektora zabezpieczeń antykorozyjnych FROSIO dla Dagmary Warsickiej

Dagmara Warsicka z Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej uzyskała międzynarodowy certyfikat inspektora zabezpieczeń antykorozyjnych FROSIO, najwyższego III-ego stopnia.

Certyfikat Frosio Inspektora Antykorozyjnego, to uznane na całym świecie uprawnienia inspektorskie pozwalające prowadzić pełen nadzór nad wykonywaniem prac zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >
Dagmara Warsicka uzyskała międzynarodowy certyfikat inspektora zabezpieczeń antykorozyjnych FROSIO
baner kampanii "Szanuj życie, siebie nie odbudujesz"

„Szanuj życie, siebie nie odbudujesz” to hasło 3-letniej kampanii prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Partnerem projektu jest Instytut Techniki Budowlanej.

Więcej >
ITB partnerem projektu „Budowa. STOP wypadkom!”
gep_www.png

Instytut Techniki Budowlanej przyjął Plan równości płci na lata 2022-2027. Dokument zawiera diagnozę stanu oraz propozycję działań Instytutu w zakresie wspierania równości płci. Plan został podpisany przez Dyrektora ITB dr. inż. Roberta Geryło i wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 23 z dnia 7 lipca 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Więcej >
Plan równości płci dla ITB na lata 2022-2027
Porozumienie

Z dniem 27 czerwca 2022 roku Instytut Techniki Budowlanej podpisał porozumienie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH - Państwowym Instytutem Badawczym.

Więcej >
Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH - Państwowym Instytutem Badawczym a Instytutem Techniki Budowlanej
Złoty medal 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlani dla ITB

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego "Budowlani" Uchwałą z dnia 30 maja 2022 r. wyróżnił Instytut Techniki Budowlanej ZŁOTYM MEDALEM 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych.

Więcej >
Złoty Medal 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych dla ITB
logo Rady Głównej Instytutów Badawczych

Dr inż. Robert Geryło został wybrany członkiem XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB).

Więcej >
Dr inż. Robert Geryło wybrany członkiem Rady Głównej Instytutów Badawczych
fotolia-109692131-s-0-849x566.jpg

W dniu 31 maja 2022 roku, podczas targów ITM Industry Europe 2022, Instytut Techniki Budowlanej podpisał porozumienie z Politechniką Poznańską.

Celem wspólnych działań będzie rozwijanie, propagowanie nauki i edukacji, wyznaczanie działań w kierunku nowoczesnych technologii w budownictwie, tworzenie wspólnych publikacji naukowych oraz budowanie zespołów badawczych.

Więcej >
Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Poznańską a Instytutem Techniki Budowlanej

Wydarzenia

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem honorowym XVII Konferencję Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2022 roku w Cedzynie k. Kielc.

Więcej >
Patronat honorowy ITB nad XVII Konferencją Naukowo-Techniczną WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
Wizyta studyjna - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu - strona tytułowa spotkania

28 czerwca br. w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu odbyło się wspólne spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, zaplanowane  w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-01 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >
Wizyta studyjna - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu
Nagroda specjalna dla Marcina Witowskiego

W dniu 25 maja 2022 roku, podczas XXX Konferencji Naukowo–Technicznej Awarie Budowlane w Międzyzdrojach, wręczono doktorowi Marcinowi Witowskiemu (Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB) nagrodę specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego za rozprawę doktorską pt. "Ocena sztywności wybranych gruntów w zakresie małych odkształceń". Wyróżnienie przyznano w kategorii - najlepsza praca doktorska z dziedziny geotechniki teoretycznej i stosowanej w roku 2021. Nagrodę laureatowi wręczyli Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki - prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof.dr hab.inż. Zbigniew Młynarek oraz prof. dr hab.inż. Zbigniew Lechowicz.

Praca doktorska powstała w Instytucie Techniki Budowlanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Katarzyny Zabielskiej-Adamskiej z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej pełniącej funkcję Promotora oraz dra Stanisława Łukasika jako Promotora pomocniczego.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej >
Dr Marcin Witowski z nagrodą specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki
warsztaty

XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła.

Więcej >
XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 28.06-1.07, Wisła
dzień przedsiębiorcy

20 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii organizowane jest seminarium pn. "Wyzwania współczesnego budownictwa".

Więcej >
Seminarium "Wyzwania współczesnego budownictwa"
Laureatka Katarzyna Kaczorek-Chrobak z nagrodą Ministra w towarzystwie Dyrektora ITB Roberta Geryło oraz profesora Leonarda Runkiewicza

W dniu 7 czerwca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace doktorskie oraz publikacje w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.W tegorocznej 49 edycji konkursu wśród nagrodzonych znalazła się dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej za pracę pt. "Electric cables used in buildings – dependency of fire properties on constructional and material parameters". Promotor pracy: dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu.

Nagrody laureatom wręczał Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej >
Dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak z nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii za rok 2021
plansza tytułowa seminarium regionalnego

W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” w dniu 26 maja br. odbyło się w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie kolejne (piąte) seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.

Więcej >
Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani"