Księgozbiór - ilustracja dekoracyjna

Nowości wydawnicze

Najnowsze publikacje

Okładka wydawnictwa Roboty instalacyjne elektryczne
13.06.2024

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Opracowanie, autorstwa Radosława Lenartowicza, zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników.

Okładka publikacji ITB
15.01.2024

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Praca obejmuje m.in. wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Tynki

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji budowy, warunki wykonania oraz kryteria odbioru robót tynkowych.

Okładka publikacji ITB
04.12.2023

Konstrukcje murowe

Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i różnych zapraw murarskich. Opracowanie zawiera wymagania dotyczące dokumentacji budowy, określania czynników środowiskowych wpływających na trwałość konstrukcji oraz jakości zastosowanych materiałów i wyrobów.

Okładka publikacji ITB
24.10.2023

Ochrona odgromowa i przepięciowa budynków i obiektów budowlanych

W poradniku podano aktualne wymagania dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej budynków i obiektów budowlanych, w szczególności odnoszące się do elementów instalacji, środków ochrony, klasyfikacji, ekranowania, połączeń wyrównawczych i uziemienia.

Okładka publikacji ITB
19.09.2023

Fire properties of electric cables used in buildings

Problem naukowy przedstawianej monografii stanowi określenie wpływu istotnych parametrów konstrukcyjno-materiałowych kabli na ich właściwości ogniowe poprzez ustalenie zależności jakościowych, a w miarę możliwości również ilościowych, między tymi wielkościami.

Okładka publikacji ITB
23.08.2023

Budynki z obudową z płyt warstwowych. Diagnostyka stanu technicznego obudowy

W poradniku omówiono zasady przeprowadzania kontroli okresowych i kontroli bezpieczeństwa, a także badań i ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych i dachów budynków z obudową z płyt warstwowych.

Okładka
13.07.2023

Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Okładka wydawnictwa
13.07.2023

Posadzki mineralne i żywiczne

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej.

Okładka publikacji ITB
05.04.2023

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano m.in. termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych.

Okładka wydawnictwa
30.03.2023

Izolacje wodochronne tarasów

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów, zarówno o tradycyjnym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną znajdującą się poniżej izolacji wodochronnej, jak i o odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną ułożoną na izolacji wodochronnej.

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń
07.03.2023

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń „mokrych”. Zeszyt obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji technicznej, warunków wprowadzania do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych, układania warstw hydroizolacyjnych oraz kryteriów odbioru.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych - okładka wydawnictwa
07.03.2023

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i nie­zawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych i murowych budownictwa powszechnego.