Stały Komitet Budownictwa

Stały Komitet Budownictwa (Standing Committee on Construction – SCC) wspomaga Komisję na podstawie art. 64 rozporządzenia nr 305/2011. Posiedzenia SCC gromadzą przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za budownictwo a obradom przewodzi przedstawiciel Sekcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Budownictwa DG Grow Komisji Europejskiej.


SCC spełnia istotną funkcję regulacyjną, ponieważ uczestniczy w stanowieniu aktów delegowanych do rozporządzenia nr 305/2011. Przedstawiciele państw członkowskich biorą też udział w podejmowaniu decyzji dotyczących systemów oceny zgodności oraz decydują o możliwości nadania normom opracowanym przez CEN statusu norm zharmonizowanych z rozporządzeniem nr 305/2011. Istotną rolą SCC jest monitorowanie funkcjonowania legislacji europejskiej i wnioski w sprawie niezbędnych zmian przyjętych rozwiązań.


 

Rozporządzenie nr 305/2011 stanowi kontynuację zasad funkcjonowania systemu europejskiego wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE, które przed 1 lipca 2013 r. odbywało się na podstawie dyrektywy 89/106/EWG. W wielu aspektach zasady wypracowane przez lata funkcjonowania dyrektywy pozostają niezmienne i Komisja Europejska uważa Dokumenty Informacyjne za użyteczne kompendium wiedzy wynikającej z wieloletnich doświadczeń, sugerując możliwość ich stosowania wszędzie tam, gdzie są niesprzeczne z zasadami CPR. 


A. Wyznaczanie jednostek upoważnionych do działania w obszarze dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych pol., (pdf) ang., (pdf)
B. Określenie zakładowej kontroli produkcji w specyfikacjach technicznych wyrobów budowlanych pol., (pdf) ang., (pdf)
C. Traktowanie zestawów i systemów w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych pol., (pdf) ang., (pdf)
D. Oznakowanie CE w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych pol., (pdf) ang., (pdf)
E. Poziomy i klasy w dyrektywie 89/106/EWG pol., (pdf) ang., (pdf)
F. Trwałość i dyrektywa 89/106/EWG pol., (pdf) ang., (pdf)
G. Europejski system klasyfikacji wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień pol., (pdf) ang., (pdf)
H. Sposób traktowania substancji niebezpiecznych w specyfikacjach technicznych zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG pol., (pdf) ang., (pdf)
I. Stosowanie artykułu 4, ust. 4 dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych pol., (pdf) ang., (pdf)
J. Postanowienia przejściowe dotyczące wdrażania zharmonizowanych specyfikacji technicznych pol., (pdf) ang., (pdf)
K. Systemy oceny zgodności oraz rola jednostek notyfikowanych w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych pol., (pdf) ang., (pdf)
L. Sposób wdrażania i stosowanie Eurokodów pol., (pdf) ang., (pdf)
M. Ocena zgodności w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych - wstępne badanie typu i zakładowa kontrola produkcji pol., (pdf)

ang., (pdf)

 

Archiwum informacji o ustaleniach podjętych w trakcie obrad Stałego Komitetu Budownictwa: 

2011

Informacje o 71. posiedzeniu SCC (17-18 luty 2011 r.)

ang., (pdf)
2010

Informacje o 70. posiedzeniu SCC (26-27 stycznia 2010 r.)

ang., (pdf)
2008

Informacje o 68. posiedzeniu SCC (10-11 listopada 2008 r.)

pol., (pdf)

Informacje o posiedzeniu PG-SCC (8 października 2008 r.)

pol., (pdf)

Informacje o posiedzeniu PG-SCC (11 kwietnia 2008 r.)

pol., (pdf)
2007

Informacje o posiedzeniu PG-SCC (8 października 2007 r.)

pol., (pdf)

Informacje o posiedzeniu SCC-EUROKODY (6 marca 2007 r.)

pol., (pdf)

Informacje o posiedzeniu PG-SCC (7 marca 2007 r.)

pol., (pdf)
2006
Protokół z 65 posiedzenia SCC (19 - 21 kwietnia 2006 r.)
ang., (pdf)
Protokół z 63 posiedzenia SCC (4 - 5 kwietnia 2006 r.)
ang., (pdf)
Informacje o posiedzeniu PG-SCC (21 lutego 2006 r.)
pol., (pdf)
2005
Informacje o 62. posiedzeniu SCC (22 - 23 listopada 2005 r.)
pol., (pdf)
Informacje o posiedzeniu PG-SCC (13 października 2005 r.)
pol., (pdf)
Protokół z 61. posiedzenia SCC (12 kwietnia 2005 r.)
ang., (pdf)
2004
Informacje o 60. posiedzeniu SCC (26 pażdziernika 2004 r.)
pol., (pdf)
ang., (pdf)
pol., (pdf)