Stały komitet budownictwa

Stały Komitet Budownictwa wspomaga Komisję na podstawie art. 64 rozporządzenia nr 305/2011.

Posiedzenia Stałego Komitetu Budownictwa (Standing Committee on Construction – SCC) gromadzą przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za budownictwo a obradom przewodzi przedstawiciel Sekcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Budownictwa DG Grow Komisji Europejskiej

SCC spełnia istotną funkcję regulacyjną, ponieważ uczestniczy w stanowieniu aktów delegowanych do rozporządzenia nr 305/2011. Przedstawiciele państw członkowskich biorą też udział w podejmowaniu decyzji dotyczących systemów oceny zgodności oraz decydują o możliwości nadania normom opracowanym przez CEN statusu norm zharmonizowanych z rozporządzeniem nr 305/2011. Istotną rolą SCC jest monitorowanie funkcjonowania legislacji europejskiej i wnioski w sprawie niezbędnych zmian przyjętych rozwiązań.

Dokumenty informacyjne SCC

Rozporządzenie nr 305/2011 stanowi kontynuację zasad funkcjonowania systemu europejskiego wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE, które przed 1 lipca 2013 r. odbywało się na podstawie dyrektywy 89/106/EWG. W wielu aspektach zasady wypracowane przez lata funkcjonowania dyrektywy pozostają niezmienne i Komisja Europejska uważa Dokumenty Informacyjne za użyteczne kompendium wiedzy wynikającej z wieloletnich doświadczeń, sugerując możliwość ich stosowania wszędzie tam, gdzie są niesprzeczne z zasadami CPR.

Wyznaczanie jednostek upoważnionych do działania w obszarze dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych

Określenie zakładowej kontroli produkcji w specyfikacjach technicznych wyrobów budowlanych

Traktowanie zestawów i systemów w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych

  • Wersja polska
  • Wersja angielska

Oznakowanie CE w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych

Poziomy i klasy w dyrektywie 89/106/EWG

Trwałość i dyrektywa 89/106/EWG

Europejski system klasyfikacji wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień

Sposób traktowania substancji niebezpiecznych w specyfikacjach technicznych zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG

Stosowanie artykułu 4, ust. 4 dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych

Postanowienia przejściowe dotyczące wdrażania zharmonizowanych specyfikacji technicznych

Systemy oceny zgodności oraz rola jednostek notyfikowanych w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych

Sposób wdrażania i stosowanie Eurokodów

Ocena zgodności w ramach dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych - wstępne badanie typu i zakładowa kontrola produkcji

 

Archiwum

Archiwum informacji o ustaleniach podjętych w trakcie obrad Stałego Komitetu Budownictwa

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004