PROJEKTY NAUKOWE

Szukasz partnera naukowego w zakresie innowacji lub prowadzenia prac badawczych?

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) jest instytutem badawczym i zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A. ITB prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane głównie na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Celem Instytutu jest ciągłe podnoszenie i doskonalenie poziomu prac naukowo-badawczych, odpowiadających krajowym i międzynarodowym potrzebom rynkowym, jak również rozwój w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Prace naukowo-badawcze są prowadzone jako:

  • projekty finansowane z funduszy europejskich,
  • projekty krajowe,
  • prace naukowe finansowane z działalności statutowej,
  • prace naukowe finansowane z funduszu badań własnych.

Dzięki wykształconej kadrze naukowej i naukowo-badawczej oraz odpowiednim zasobom aparaturowym Instytut Techniki Budowlanej może uczestniczyć w największych projektach badawczych w ramach programów krajowych i zagranicznych. W ostatnich 4 latach Instytut realizował 15 projektów badawczych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów przedstawiono w odpowiednich zakładkach.

 


ITB jako partner w projektach z funduszy europejskich i programów regionalnych

Celem pozyskiwanych funduszy unijnych (FE) i z programów regionalnych jest uzyskanie dokumentów niezbędnych do wdrożenia wytworzonego materiału/wyrobu budowlanego. W ramach planowanych prac rozwojowych możliwe są do przeprowadzenia badania laboratoryjne, których raporty następnie mogą stanowić podstawę do wystawienia Krajowej Oceny Technicznej (KOT)  lub Europejskiej Oceny Technicznej (ETA). Celem uzyskania stanowiska ITB w sprawie niezbędnych do wykonania badań dla Państwa materiału lub wyrobu budowlanego, czyli podstawy do uzyskania dokumentu krajowego lub europejskiego, proszę o złożenie wniosku  (konieczność wniesienia opłaty oraz uwzględnienie czasu oczekiwania na stanowisko ITB do 2 miesięcy).

Stanowisko ITB pozwoli Państwu na zaplanowanie w ramach pozyskiwanych środków wszystkich koniecznych badań, celem otrzymania dokumentów do wdrożenia Państwa produktu na rynek krajowy lub europejski oraz przyspieszy proces analizy dokumentów do otrzymania Krajowej lub Europejskiej Oceny Technicznej.

Zapraszam także do planowania tych badań w naszym Zespole Laboratoriów Badawczych (badania prowadzone są wyłącznie jako podwykonawstwo).

 

KONTAKT

Samodzielne stanowisko ds. projektów badawczych

dr hab. inż. Marta KADELA, prof. ITB

Telefon:

(22) 579 61 70
mobile: 603 60 12 48

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa